Polski

Encyklopedia PWN

jeden z autokefalicznych Kościołów prawosławnych, zrzeszający wyznawców prawosławia zamieszkałych w Polsce.
tymczasowy organ władzy, pełniący funkcję rządu na wyzwolonych spod okupacji niemieckiej ziemiach polskich, powołany 20 VII 1944 w Moskwie;
niezależna od Kościoła rzymskokatol. organizacja kośc., zał. pod koniec XIX w. przez księdza katol. F. Hodura w USA, należąca do rodziny Kościołów starokatolickich.
ugrupowanie polit., utworzone 1945 w wyniku połączenia niektórych grup polit. („Zespół”, „Sekretariat”) uchodźstwa pol. w Wielkiej Brytanii, skupiających gł. działaczy przedwojennego Związku Pol. Młodzieży Demokr. oraz Legionu Młodych;
organizacja polonijna, zał. 1914 w USA;
instytucja nauk., zał. 1945 przez księdza W. Meyszytowicza, H. Paszkiewicza, K. Lanckorońską, J. Michałowskiego;
instytut nauk., utworzony 1949, z siedzibą w Warszawie, podlegający min. spraw zagranicznych;
Polski Komitet Demokratyczny, Naczelny Komitet Demokratyczny, Komitet Demokratyczny, demokraci,
reprezentacja pol. stronnictw i organizacji popierających aktywistyczną politykę w kraju, utworzony IV 1917 w Piotrogrodzie;
organizacja działająca 1926–39, której zadaniem było badanie zasobów energ. Polski i prace nad udoskonaleniem ich wyzyskania;
centralny organ administracji państw. ds. normalizacji, metrologii, jakości wyrobów i probiernictwa, istniejący 1979–94;
organizacja, założona 1919 w Krakowie, początkowo jako Polski Komitet Igrzysk Olimpijskich (PKIO), od 1924 — po połączeniu ze Związkiem Polskich Związków Sportowych (ZPZS) — pod nazwą ZPZS-PKOl, od 1948 — po rozwiązaniu ZPZS — obecna nazwa;
reprezentacja organizacji komunist., powołana II 1944, działająca w środowiskach emigracji polskiej;
największy polski producent i dystrybutor paliw, jeden z największych w Europie Środkowej,
Polski Korpus Przesposobienia i Rozmieszczenia (PKPiR), ang. Polish Resettlement Corps,
formacja ochotnicza, utworzona VIII–IX 1946 przez władze brytyjskie dla żołnierzy demobilizowanych PSZ na Zachodzie podległych władzom RP na uchodźstwie.
sztab utworzony z inicjatywy Centralnego Biura Komunistów Polski w ZSRR, powołany w celu wspierania komunist. partyzantki i działalności sabotażowo-dywersyjnej na ziemiach pol., prowadzonej gł. przeciwko liniom komunik. wojsk niem., szczególnie w strefie przyfrontowej;
historycznie narastający zespół (kanon) pieśni powszechnych wszystkich odmian, znanych na terenie całej Polski co najmniej 50 lat.
uczelnia humanist., utworzona 1949 w Londynie dla emigrantów polskich;
Polski Związek Chórów i Orkiestr, do 1973 Zjednoczenie Polskich Zespołów Śpiewaczych i Instrumentalnych,
związek śpiewaczy, powstał 1924 po połączeniu związków śpiewaczych Wielkopolski, Śląska, Mazowsza, Małopolski i Pomorza;
organizacja społ., zrzeszająca indywidualnych hodowców i właścicieli koni zarodowych, zał. 1957;
stowarzyszenie nauk.-techn. z siedzibą w Warszawie, działające od 1934 (z przerwą 1939–45), utworzone 1934 pod nazwą Polski Związek Inżynierów Budowlanych;

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

czerwiec polski «gatunek czerwca – owada, hodowany dawniej w Polsce ze względu na samice dostarczające czerwonego barwnika»
język polski «urzędowy język w Polsce»
konik polski «mały koń o maści myszatej lub bułanej, z ciemną pręgą na grzbiecie, wyhodowany w Polsce»
ogar polski «pies myśliwski o krótkiej, czarnej lub ciemnoszarej sierści»
owczarek nizinny polski «pies o długiej, kosmatej sierści»
polski I «dotyczący Polski, Polaków»
• polskość
polski II «język polski»
złoty polski
1. zob. I złoty.
2. «polska jednostka pieniężna używana od XV do XIX w.»
barwy polskie «biel i czerwień; też: sztandar biało-czerwony»
Młoda Polska «okres w literaturze i sztuce polskiej przypadający na lata 1890–1918»
• młodopolski
bracia polscy «wyznawcy polskiego arianizmu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia