Polski

Encyklopedia PWN

nazwa nadana na mocy dekretu cesarza austr. 20 IX 1916 Legionom Polskim w związku z pozorną zmianą ich statusu prawnego;
przedsiębiorstwo państwowe, istniejące od 1932 do 1. połowy lat 50.;
przedsiębiorstwo państwowe, istniejące 1932–53;
określenie nagród nauk. przyznawanych: 1) w okresie międzywojennym przez Polską Akademię Umiejętności, finansowanych przez powołaną w tym celu fundację E. Jerzmanowskiego; 2) od 1992 przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej); 3)  w dziedzinie ekonomii i finansów (po raz pierwszy 1995 przez Bank Handl. w Warszawie SA) od 1996 przez bankową Fundację im. L. Kronenberga.
ośrodek zbudowany 1974–76 ze składek pol. emigracji w Wielkiej Brytanii;
instytucja o charakterze rzeczoznawczo-powierniczym sprawująca na podstawie wyd. przez siebie przepisów tzw. nadzór klasyfikacyjny nad produkcją i eksploatacją statków,
autonomiczna pol. jednostka terytorialna, utworzona 15 III 1932 w obwodzie mińskim Białoruskiej SRR z centrum adm. w m. Kojdanów (od 1933 Dzierżyńsk);
autonomiczna pol. jednostka adm., utworzona w obwodzie wołyńskim Ukr. SRR 21 VII 1925;
organizacja polit., zał. VIII 1912 w Zakopanem z inicjatywy Związku Strzeleckiego i Pol. Drużyn Strzeleckich;
słownik wyd. od 1935 w Krakowie (z przerwą podczas II wojny światowej i w okresie stalinowskim).
stowarzyszenie sport., zał. 1957, kierujące rozwojem akrobatyki sportowej;
federacja klubów i sekcji zrzeszających pol. alpinistów i grotołazów;
stowarzyszenie sport., zał. 1923 w Warszawie;
stowarzyszenie zrzeszające filatelistów i filumenistów, zał. 1950;
katol. ugrupowanie polit., utworzone X 1980;
centralna pol. organizacja kult.-oświat., utworzona 1947 w Czeskim Cieszynie, na mocy układu o wzajemnej pomocy i współpracy między Polską a Czechosłowacją;
najstarsze pol. stowarzyszenie sport.,

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

czerwiec polski «gatunek czerwca – owada, hodowany dawniej w Polsce ze względu na samice dostarczające czerwonego barwnika»
język polski «urzędowy język w Polsce»
konik polski «mały koń o maści myszatej lub bułanej, z ciemną pręgą na grzbiecie, wyhodowany w Polsce»
ogar polski «pies myśliwski o krótkiej, czarnej lub ciemnoszarej sierści»
owczarek nizinny polski «pies o długiej, kosmatej sierści»
polski I «dotyczący Polski, Polaków»
• polskość
polski II «język polski»
złoty polski
1. zob. I złoty.
2. «polska jednostka pieniężna używana od XV do XIX w.»
barwy polskie «biel i czerwień; też: sztandar biało-czerwony»
Młoda Polska «okres w literaturze i sztuce polskiej przypadający na lata 1890–1918»
• młodopolski
bracia polscy «wyznawcy polskiego arianizmu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia