Kodowanie

Encyklopedia PWN

retrotranspozony, retropozony,
genet. ruchome elementy DNA zawierające gen pol kodujący białko o właściwościach odwrotnej transkryptazy i przemieszczające się w genomie jako RNA;
genet. grupa genów nieallelicznych (allele) o dużym podobieństwie sekwencji;
cykliczne nasilanie się i zmniejszanie procesów życiowych organizmów, będące wyrazem ich przystosowania do zdarzeń w środowisku;
sensowna nić, nić kodująca,
jedna z nici DNA, której sekwencja nukleotydowa jest identyczna z sekwencją pierwotnego produktu transkrypcji danego genu (wyjąwszy zamianę tyminy na uracyl w RNA);
Sharp
[sza:rp]
Phillip Allen, ur. 6 VI 1944, Falmouth,
biolog amerykański;
składanie RNA, ang. splicing,
proces obróbki pierwotnego produktu transkrypcji prekursorowego RNA (preRNA).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia