Kodowanie

Encyklopedia PWN

polimorfizm
[gr.],
heteromorfizm, wielopostaciowość,
biol. współwystępowanie w obrębie tej samej populacji kilku postaci typów osobniczych, wyraźnie różniących się pod względem morfologii, fizjologii, zachowań lub innych cech (np. p. genowy), a mimo to zdolnych do swobodnego krzyżowania się ze sobą.
prolina
[łac.],
aminokwas endogenny o budowie cyklicznej, jedyny, w którym grupa aminowa w pozycji α jest zaangażowana w tworzenie pierścienia;
proteom
[ang. proteome],
biochem. wszystkie białka w danej komórce, zestaw ich izoform i modyfikacji, oddziaływania między nimi, opis strukturalny białek i ich kompleksów;
Prusiner Stanley Wymowa, ur. 28 V 1942, Des Moines,
amer. biochemik i neurolog;
nadajnik radarowy umieszczony na stawach, pławach;
genet. procesy zachodzące w komórkach, prowadzące do usunięcia uszkodzeń DNA (deoksyrybonukleinowy kwas), powstałych w wyniku błędów w procesie replikacji DNA bądź pod wpływem mutagenów fiz. i chem.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia