Funkcja

Encyklopedia PWN

funkcja Lagrange’a, lagranżjan, L,
funkcja współrzędnych uogólnionych q, prędkości uogólnionych &qdot.x; = dq/dt i czasu t;
funkcja, której wartości i argumenty pochodzą jedynie ze zbioru elementów algebry Boole’a.
mat. funkcja, której wartości maleją w miarę wzrastania argumentu, tzn. z x1 < x2 wynika f(x1) > f(x2);
funkcja, która przybiera dowolnie duże (co do wartości bezwzględnej) wartości;
mat. funkcja f(x) spełniająca warunek: f (−x) = −f(x), np. f(x) = sinx, f(x) = x5 + x3;
mat. funkcja o argumentach i wartościach w zbiorze liczb naturalnych (lub w zbiorze tekstów), dla której można podać algorytm znajdujący wartość funkcji na podstawie danego argumentu;
mat. funkcja mająca funkcję odwrotną.
mat. funkcja f(x), dla której istnieje taka liczba nieujemna A, że dla każdego x z dziedziny jest spełniony warunek |f(x)| ≤ A.
mat. funkcja f(x) spełniająca warunek: f(−x) = f(x);
mat. funkcja niewymierna postaci (n = 2, 3, ...), której dziedziną jest przedział [0; +∞); dla n < m zachodzą relacje dla 0 < x0 < 1, dla x0 > 1
mat. funkcja całkowana f(x) — występująca pod znakiem całki: ∫ f(x)dx.
log. funkcja zdaniowa zawierająca zmienne zdaniowe, której wartość log. zależy wyłącznie od wartości log. tych zmiennych.
mat. funkcja nie będąca funkcją algebraiczną;
mat. funkcja, której wartości rosną w miarę wzrastania argumentu, tzn. z x1 < x2 wynika f(x1) < f(x2);
mat. funkcja, która ma pochodną w każdym punkcie należącym do dziedziny tej funkcji.
mat. funkcja postaci f(x) = c, gdzie c — pewna stała liczba;
mat. funkcja jednej lub wielu zmiennych (ewentualnie układ funkcji wielu zmiennych), która nie jest dana w postaci jawnej zależności w rodzaju y = f(x), z = f(x, y) itp., lecz za pomocą pewnego równania między zmiennymi, np. F(x, y) = 0, F(x, y, z) = 0, lub układu takich równań;
mat. taka funkcja rzeczywista f, której wykres między dowolnymi punktami leży powyżej odcinka łączącego te punkty (f″(x), o ile istnieje, jest mniejsza lub równa zeru);

Słownik języka polskiego PWN

funkcja
1. «zadanie, które spełnia lub ma spełnić jakaś osoba lub rzecz»
2. «czyjeś stanowisko lub zakres obowiązków»
3. «możliwość wykonania określonej operacji przez urządzenie lub program komputerowy»
4. «wzajemny stosunek zjawisk, z których jedno wynika z drugiego»
5. mat. «przyporządkowanie elementom pewnego zbioru elementów innego lub tego samego zbioru»
funkcja całkowalna mat. «funkcja, której całka istnieje»
funkcja ciągła mat. «funkcja, której wykresem jest linia ciągła»
funkcja cyklometryczna, kołowa mat. «funkcja odwrotna względem funkcji trygonometrycznej»
funkcja ekspresywna, emotywna języka, mowy, wypowiedzi itp. jęz. «funkcja języka polegająca na ujawnianiu poprzez użycie określonych środków językowych pewnych cech mówiącego»
funkcja ekstensjonalna log. «funkcja zdaniowa, której przekształcenie w zdanie prawdziwe lub fałszywe zależy od wartości zdań»
funkcja fatyczna języka, mowy, wypowiedzi itp. jęz. «funkcja języka służąca podtrzymaniu kontaktu, nie zaś wymianie informacji»
funkcja impresywna języka, mowy, wypowiedzi itp. jęz. «funkcja języka polegająca na oddziaływaniu na wolę i zachowanie rozmówcy za pomocą skierowanych do niego znaków językowych»
funkcja intensjonalna log. «funkcja zdaniowa, której przekształcenie w zdanie prawdziwe zależy jedynie od sensu wyrażeń podstawionych w miejsce zmienionych»
funkcja jednowartościowa mat. «funkcja, która zmiennej niezależnej przyporządkowuje tylko jedną wartość zmiennej zależnej»
funkcja komunikatywna języka jęz. «funkcja języka polegająca na tym, że za pomocą przekazywanego tekstu nadawca porozumiewa się z odbiorcą»
funkcja logarytmiczna mat. «funkcja, której wartość otrzymuje się, obliczając logarytm dla zmiennej niezależnej»
funkcja nieciągła mat. «funkcja, której wykres nie jest linią ciągłą»
funkcja poetycka języka, mowy, wypowiedzi itp. jęz. «funkcja języka polegająca na zwracaniu uwagi odbiorcy na same znaki językowe»
funkcja trygonometryczna mat. «funkcja okresowa kąta»
funkcja wykładnicza mat. «funkcja, w której zmienna niezależna jest wykładnikiem potęgi»
funkcja zdaniowa log. «wyrażenie, które po podstawieniu stałych w miejsce zmiennych przekształca się w zdanie»
nominatywna funkcja wyrazu «funkcja wyrazu polegająca na tym, że służy on jako znak językowy odpowiadającego mu fragmentu rzeczywistości»
ekstremum funkcji mat. «maksimum lub minimum funkcji»
funkcje elementarne mat. «klasa funkcji obejmująca m.in. funkcje wymierne, wykładnicze i trygonometryczne»
pochodna funkcji «podstawowe pojęcie rachunku różniczkowego będące w interpretacji geometrycznej współczynnikiem kątowym stycznej do wykresu funkcji w rozważanym punkcie»
rozwinięcie funkcji w szereg mat. «przedstawienie danej funkcji w postaci pewnego nieskończonego szeregu funkcyjnego»
wykres funkcji «graficzne przedstawienie przebiegu zmienności funkcji»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia