Funkcja

Encyklopedia PWN

mat. funkcje, które mogą być przedstawione lokalnie w postaci sumy szeregu potęgowego;
mat. dział matematyki poświęcony badaniu ogólnych własności funkcji
mat. funkcje należące do rodziny funkcji elementarnych: sinus hiperboliczny, cosinus hiperboliczny oraz tangens i cotangens hiperboliczne, określone wzorami:
mat. klasa funkcji rozpatrywanych w teorii funkcji rzeczywistych i analizie funkcjonalnej;
mat. funkcje Yn(θ, φ) dwóch zmiennych kątowych θ i φ (θ, φ — współrzędne sferyczne, czyli współrzędne punktu na sferze) będące rozwiązaniami równania różniczkowego o pochodnych cząstkowych: , które pojawia się np. podczas całkowania we współrzędnych biegunowych równania Schrödingera, opisującego ruch elektronu w atomie wodoru;
funkcje cyklometryczne, funkcje kołowe,
mat. funkcje odwrotne do funkcji trygonometrycznych, obciętych (obcięcie funkcji) do odpowiednich zbiorów; są to: arcus sinus, arcus cosinus, arcus tangens, arcus cotangens;
mat. klasa funkcji obejmująca funkcje wymierne, wykładnicze, logarytmiczne, trygonometryczne, cyklometryczne (kołowe), a także funkcje powstałe w wyniku działań arytmetycznych nad powyższymi funkcjami oraz ich złożenia (superpozycje funkcji), zastosowane skończoną liczbę razy;
mat. funkcje wprowadzone w końcu lat 20. XIX w. przez N.H. Abela i (niezależnie) C. Jacobiego jako funkcje odwrotne do pojawiających się przy obliczaniu długości łuku elipsy i in. krzywych stożkowych, tzw. całek eliptycznych u(x) = , gdzie R jest funkcją wymierną dwóch zmiennych, a P wielomianem stopnia 3. lub 4.
mat. funkcje f(t) i g(t) określone i całkowalne na odcinku (a, b), dla których ;
funkcje Ai(z) i Bi(z) będące 2 niezależnymi rozwiązaniami równania różniczkowego drugiego rzędu: f″(z) − z f(z) = 0.
mat. funkcje cylindryczne pierwszego rodzaju.
log. w szerszym sensie — wszelkie funkcje, jakie w aktach komunikacji pełnią wyrażenia (znaki) językowe; w węższym sensie — funkcja denotowania i funkcja znaczenia, a także funkcja reprezentowania, pełniona przez zmienne w stosunku do przedmiotów, których nazwy można podstawiać za te zmienne.
mat. klasa funkcji f, z których każdą można przedstawić w postaci ilorazu 2 wielomianów P(x) i Q(x), stopni odpowiednio n i m; czyli , gdzie an, bm ≠ 0;
mat. klasa funkcji zmiennej rzeczywistej o wartościach w zbiorze liczb rzeczywistych.
fiz. wielkości fiz. będące funkcjami parametrów stanu układu termodynamicznego (np. temp., ciśnienie, ilości substancji);
mat. używana czasem nazwa działu analizy mat. badającego własności funkcji zmiennej zespolonej, które są różniczkowalne w sensie zespolonym.

Słownik języka polskiego PWN

funkcja
1. «zadanie, które spełnia lub ma spełnić jakaś osoba lub rzecz»
2. «czyjeś stanowisko lub zakres obowiązków»
3. «możliwość wykonania określonej operacji przez urządzenie lub program komputerowy»
4. «wzajemny stosunek zjawisk, z których jedno wynika z drugiego»
5. mat. «przyporządkowanie elementom pewnego zbioru elementów innego lub tego samego zbioru»
funkcja całkowalna mat. «funkcja, której całka istnieje»
funkcja ciągła mat. «funkcja, której wykresem jest linia ciągła»
funkcja cyklometryczna, kołowa mat. «funkcja odwrotna względem funkcji trygonometrycznej»
funkcja ekspresywna, emotywna języka, mowy, wypowiedzi itp. jęz. «funkcja języka polegająca na ujawnianiu poprzez użycie określonych środków językowych pewnych cech mówiącego»
funkcja ekstensjonalna log. «funkcja zdaniowa, której przekształcenie w zdanie prawdziwe lub fałszywe zależy od wartości zdań»
funkcja fatyczna języka, mowy, wypowiedzi itp. jęz. «funkcja języka służąca podtrzymaniu kontaktu, nie zaś wymianie informacji»
funkcja impresywna języka, mowy, wypowiedzi itp. jęz. «funkcja języka polegająca na oddziaływaniu na wolę i zachowanie rozmówcy za pomocą skierowanych do niego znaków językowych»
funkcja intensjonalna log. «funkcja zdaniowa, której przekształcenie w zdanie prawdziwe zależy jedynie od sensu wyrażeń podstawionych w miejsce zmienionych»
funkcja jednowartościowa mat. «funkcja, która zmiennej niezależnej przyporządkowuje tylko jedną wartość zmiennej zależnej»
funkcja komunikatywna języka jęz. «funkcja języka polegająca na tym, że za pomocą przekazywanego tekstu nadawca porozumiewa się z odbiorcą»
funkcja logarytmiczna mat. «funkcja, której wartość otrzymuje się, obliczając logarytm dla zmiennej niezależnej»
funkcja nieciągła mat. «funkcja, której wykres nie jest linią ciągłą»
funkcja poetycka języka, mowy, wypowiedzi itp. jęz. «funkcja języka polegająca na zwracaniu uwagi odbiorcy na same znaki językowe»
funkcja trygonometryczna mat. «funkcja okresowa kąta»
funkcja wykładnicza mat. «funkcja, w której zmienna niezależna jest wykładnikiem potęgi»
funkcja zdaniowa log. «wyrażenie, które po podstawieniu stałych w miejsce zmiennych przekształca się w zdanie»
nominatywna funkcja wyrazu «funkcja wyrazu polegająca na tym, że służy on jako znak językowy odpowiadającego mu fragmentu rzeczywistości»
ekstremum funkcji mat. «maksimum lub minimum funkcji»
funkcje elementarne mat. «klasa funkcji obejmująca m.in. funkcje wymierne, wykładnicze i trygonometryczne»
pochodna funkcji «podstawowe pojęcie rachunku różniczkowego będące w interpretacji geometrycznej współczynnikiem kątowym stycznej do wykresu funkcji w rozważanym punkcie»
rozwinięcie funkcji w szereg mat. «przedstawienie danej funkcji w postaci pewnego nieskończonego szeregu funkcyjnego»
wykres funkcji «graficzne przedstawienie przebiegu zmienności funkcji»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia