Funkcja

Encyklopedia PWN

mat. funkcja, której wartości nie maleją w miarę wzrastania argumentu, tzn. z x1 < x2 wynika f(x1) ≤ f(x2);
mat. funkcja, której wartości nie rosną w miarę wzrastania argumentu, tzn. z x1 < x2 wynika f(x1) ≥ f(x2);
mat. funkcja g otrzymana z danej funkcji różnowartościowej i „na” f: XY wyrażająca zmienną x przez zmienną y (g jest funkcją odwrotną do f);
mat. funkcja f(x), dla której istnieje różna od zera liczba T (zwana okresem), taka że f(x + T) = f(x) dla każdego x należącego do dziedziny funkcji f;
mat. dla danej funkcji f — taka funkcja F, której pochodna F′ jest równa f (F jest f.p. funkcji f);
funkcja podziału, funkcja rozdziału, suma statystyczna,
fiz. funkcja zdefiniowana w kanonicznym zespole Gibbsa (Gibbsa zespoły statystyczne) jako: Z = ΣQexp[−E(Q)/(kBT)], gdzie E(Q) — energia układu opisanego mikrostanem Q, T — temperatura, kB — stała Boltzmanna;
ekon. zależność między nakładami czynników produkcji: pracy (L) i kapitału (K) a wielkością produkcji (Q), z reguły rozważana w odniesieniu do przedsiębiorstwa.
mat. funkcja, która przez rozwinięcie w nieskończony szereg funkcyjny wytwarza pewien ciąg liczbowy lub funkcyjny;
mat. taka funkcja rzeczywista f, której wykres między dowolnymi punktami leży poniżej odcinka łączącego te punkty (f(x), o ile istnieje, jest większa lub równa zeru);
mat. funkcja y = f(x), dla której istnieje niezerowy wielomian W o 2 zmiennych, taki że W(x, y) = 0 dla każdego x z dziedziny funkcji f;
mat. funkcja mająca całkę danego rodzaju (f.c. w sensie Riemanna, Lebesgue’a, Stieltjesa itd.).
mat. funkcja przyjmująca wartość 1 w punktach zbioru i wartość 0 — w punktach do zbioru nie należących.
mat. funkcja f(x) przyjmująca wartość 1 dla wymiernych wartości argumentu x oraz wartość 0 dla x niewymiernych.
log. funkcja zdaniowa, której przekształcenie w zdanie prawdziwe (albo fałszywe) zależy tylko od tego, czy w miejsce zmiennych zdaniowych podstawi się zdania prawdziwe, czy fałszywe, lub tylko od denotacji nazw podstawionych za zmienne nazwowe.
mat. funkcja służąca do wyznaczania rozwiązań zagadnień brzegowych i początkowych dla równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych;
muz. w sytemie dur-moll funkcja kumulowania napięcia lub jego rozładowywania przyporządkowana odpowiednim dźwiękom skali i akordom zbudowany na nich
mat. funkcja zespolona zmiennej zespolonej postaci , gdzie a, b, c, d — liczby zespolone spełniające warunek ad − bc ≠ 0;
log. funkcja zdaniowa, której przekształcenie w zdanie prawdziwe (albo fałszywe) nie zależy tylko od tego, czy w miejsce zmiennych zdaniowych podstawi się zdania prawdziwe, czy fałszywe;

Słownik języka polskiego PWN

funkcja
1. «zadanie, które spełnia lub ma spełnić jakaś osoba lub rzecz»
2. «czyjeś stanowisko lub zakres obowiązków»
3. «możliwość wykonania określonej operacji przez urządzenie lub program komputerowy»
4. «wzajemny stosunek zjawisk, z których jedno wynika z drugiego»
5. mat. «przyporządkowanie elementom pewnego zbioru elementów innego lub tego samego zbioru»
funkcja całkowalna mat. «funkcja, której całka istnieje»
funkcja ciągła mat. «funkcja, której wykresem jest linia ciągła»
funkcja cyklometryczna, kołowa mat. «funkcja odwrotna względem funkcji trygonometrycznej»
funkcja ekspresywna, emotywna języka, mowy, wypowiedzi itp. jęz. «funkcja języka polegająca na ujawnianiu poprzez użycie określonych środków językowych pewnych cech mówiącego»
funkcja ekstensjonalna log. «funkcja zdaniowa, której przekształcenie w zdanie prawdziwe lub fałszywe zależy od wartości zdań»
funkcja fatyczna języka, mowy, wypowiedzi itp. jęz. «funkcja języka służąca podtrzymaniu kontaktu, nie zaś wymianie informacji»
funkcja impresywna języka, mowy, wypowiedzi itp. jęz. «funkcja języka polegająca na oddziaływaniu na wolę i zachowanie rozmówcy za pomocą skierowanych do niego znaków językowych»
funkcja intensjonalna log. «funkcja zdaniowa, której przekształcenie w zdanie prawdziwe zależy jedynie od sensu wyrażeń podstawionych w miejsce zmienionych»
funkcja jednowartościowa mat. «funkcja, która zmiennej niezależnej przyporządkowuje tylko jedną wartość zmiennej zależnej»
funkcja komunikatywna języka jęz. «funkcja języka polegająca na tym, że za pomocą przekazywanego tekstu nadawca porozumiewa się z odbiorcą»
funkcja logarytmiczna mat. «funkcja, której wartość otrzymuje się, obliczając logarytm dla zmiennej niezależnej»
funkcja nieciągła mat. «funkcja, której wykres nie jest linią ciągłą»
funkcja poetycka języka, mowy, wypowiedzi itp. jęz. «funkcja języka polegająca na zwracaniu uwagi odbiorcy na same znaki językowe»
funkcja trygonometryczna mat. «funkcja okresowa kąta»
funkcja wykładnicza mat. «funkcja, w której zmienna niezależna jest wykładnikiem potęgi»
funkcja zdaniowa log. «wyrażenie, które po podstawieniu stałych w miejsce zmiennych przekształca się w zdanie»
nominatywna funkcja wyrazu «funkcja wyrazu polegająca na tym, że służy on jako znak językowy odpowiadającego mu fragmentu rzeczywistości»
ekstremum funkcji mat. «maksimum lub minimum funkcji»
funkcje elementarne mat. «klasa funkcji obejmująca m.in. funkcje wymierne, wykładnicze i trygonometryczne»
pochodna funkcji «podstawowe pojęcie rachunku różniczkowego będące w interpretacji geometrycznej współczynnikiem kątowym stycznej do wykresu funkcji w rozważanym punkcie»
rozwinięcie funkcji w szereg mat. «przedstawienie danej funkcji w postaci pewnego nieskończonego szeregu funkcyjnego»
wykres funkcji «graficzne przedstawienie przebiegu zmienności funkcji»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia