• w naukach społ. analiza wyników pomiaru;
 • w naukach społ. empiryczne określanie kategorii opisujących typ doświadczenia społ.;
 • antagonizm
  [gr. antagṓnisma ‘opór’, ‘spór’],
  przeciwieństwo, rywalizacja, wzajemne zwalczanie się, wrogość;
 • asymilacja
  [łac. assimilatio < similis ‘podobny’],
  socjol. całokształt zmian, którym podlegają jednostki odłączając się od swojej grupy i przystosowując się do życia w innej grupie, różniącej się od niej swą kulturą;
 • autonomia
  [gr., ‘samorząd’],
  filoz., socjol., teol. Autonomia to niezawisłość woli lub sumienia wykluczająca zależność od determinującego wpływu oddziałujących „z zewnątrz” (zatem heteronomicznych) czynników empirycznych, mających źródło w różnie ujmowanym prawodawstwie Bożym (teonomia) albo pochodzących od jakiegokolwiek autorytetu lub władcy (np. polityczna). W rozumieniu mocniejszym autonomia oznacza możliwość ustanawiania przez podmiot moralny własnych reguł postępowania, przeciwstawianych zarówno empirycznej heteronomii, jak i teonomii; jest traktowana jako centralna kategoria uzasadniająca próby budowania moralności bez etyki przez osoby odpowiedzialne, bo korzystające z autonomii (jak w koncepcjach „moralności ponowoczesnej”, np. u Z. Baumana). W ujęciu słabszym autonomia jest kojarzona nie tyle z wolą, co z sumieniem (lub rozumem praktycznym) podmiotu moralnego, który może samodzielnie ustalać reguły postępowania albo na zasadzie wolności, albo przez uzgodnienie przyrodzonych skłonności i niesprzecznych z nimi obowiązków, odkrywanych raczej niż konstytuowanych przez rozum praktyczny.
 • autonomia
  [gr., ‘samorząd’],
  samodzielność, niezależność zjawisk, podmiotów itp. (np. a. sztuki); często ujmowana w relacji do innych zjawisk, podmiotów i wskazująca na ich odrębne właściwości lub wypełnianą przez nie samodzielną funkcję w społeczeństwie.
 • baza
  [gr. básis ‘podstawa’],
  baza ekonomiczna,
  socjol., ekon. jedno z podstawowych pojęć marksistowskiej teorii rozwoju społecznego (materializmu historycznego), wprowadzone przez K. Marksa w przedmowie do Przyczynku do krytyki ekonomii politycznej (1859, wydanie polskie 1889);
 • jedna z form przejawiania się niezadowolenia społ., zwykle wyraża się w spontanicznych, nie zorganizowanych wystąpieniach.
 • charyzmat
  [łac. < gr. chárisma ‘dar miłości’],
  socjol. termin wprowadzony do socjologii przez M. Webera na oznaczenie szczególnych właściwości przypisywanych jednostce, wzbudzających i egzekwujących jej autorytet u innych;
 • Chino
  [keczua],
  anropol. w Ameryce Łac. określenie mieszańca: potomka Indianki i Zambo, Murzyna i Mulatki lub imigrantów chiń.; także: służący.
 • diada
  [gr.],
  socjol. najmniejsza grupa społeczna złożona z 2 członków, np. małżeństwo.
 • elita
  [fr. élite < łac. electa (pars) ‘wybrana (część)’],
  wąska grupa ludzi zajmujących najwyższe pozycje w istotnych społecznie dziedzinach życia zbiorowego (polityce, gospodarce, kulturze, hierarchiach zawodowych itp.).
 • ewolucjonizm
  [łac. evolutio ‘rozwinięcie’],
 • socjol. nadawanie danej organizacji nieformalnej statusu prawnego lub określenie jej charakteru za pomocą innego rodzaju przepisów.
 • grunge
  [grandż],
  styl w kulturze młodzież., upowszechniony na przeł. lat 80. i 90. XX w., gł. za pośrednictwem satelitarnej sieci telew. MTV (Music Television);
 • habitus
  [łac., ‘nawyk’],
  termin używany przez P. Bourdieu w ramach jego koncepcji socjologii kultury;
 • Hertz Aleksander, ur. 3 XII 1895, Warszawa, zm. 16 V 1983, Nowy Jork,
  socjolog;
 • homogamia
  [gr.],
  antropol. dobieranie się podobnych typów antropologicznych przy zawieraniu małżeństw.
 • interes
  [łac. interesse ‘być w czymś’, ‘brać udział’],
  pojęcie występujące w naukach społecznych i różnie definiowane, związane z kategoriami „potrzeba” i  „wartość”;
 • → Międzynarodowe Stowarzyszenie Socjologiczne.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia