• frustracja
  [łac. frustratio ‘zawód’, ‘udaremnienie’ < frustra ‘na próżno’],
  psychol. stan przykrego napięcia emocjonalnego wywołany przez zablokowanie dążeń jednostki — chwilowo lub na stałe — spowodowane pojawieniem się przeszkody udaremniającej realizację celu;
 • funkcjonalizm
  [łac.],
  psychol. → psychologia funkcjonalna.
 • geniusz
  [łac.],
  psych.:
 • identyfikacja
  [łac. identificare ‘utożsamiać’],
  psychol.
 • indywiduacja
  [łac. individuum ‘coś niepodzielnego’, ‘jednostka’],
  psychol. proces kształtowania się tożsamości, zyskiwania poczucia własnej odrębności i niepowtarzalności.
 • instynkt
  [łac.],
  psychol. → popęd.
 • inteligencja
  [łac. intelligentia ‘zdolność pojmowania’, ‘rozum’],
  psychol. jedno z najbardziej wieloznacznych pojęć w psychologii odnoszące się do sprawności w zakresie czynności poznawczych; w języku potocznym przez inteligencję rozumie się najczęściej zdolność rozwiązywania problemów praktycznych, zdolności językowe lub kompetencje społeczne;
 • intuicja
  [łac.],
  psychol. przekonanie nieoparte na świadomym rozumowaniu ani świadomym przypomnieniu;
 • psychol. stosowanie bodźców negatywnych wobec niepożądanych zachowań jednostki lub szerzej, wszelkie odczuwane przez jednostkę jako przykre konsekwencje jej zachowania;
 • katharsis
  [gr., ‘oczyszczenie’],
  psychol. w szerszym znaczeniu wyładowanie emocjonalne, swobodne ujawnienie tłumionych przez człowieka emocji pozwalające zredukować napięcie wywołane frustracją;
 • psychol. koncepcja wiążąca cechy osobowości człowieka z właściwościami budowy jego ciała (konstytucją);
 • kontaminacja
  [łac. contaminatio ‘zmieszanie’],
  psychol. pomieszanie w jednej relacji dwu lub więcej wydarzeń, wątków itp., pochodzących z różnych źródeł.
 • krytycyzm
  [gr.],
  psychol. zdolność do obiektywnej, zgodnej ze stanem faktycznym oceny otaczających zjawisk, ludzi oraz własnych przeżyć i postaw.
 • medytacja
  [łac. meditatio],
  psychol.:
 • Mensa
  [łac., ‘stół’],
  stowarzyszenie zał. 1946 w Oksfordzie przez R. Berrila i L. Ware’a, zrzeszające ludzi o wysokim ilorazie inteligencji (IQ);
 • psychol. zespół aktów psychicznych, głównie uczuć i emocji, związanych z dążeniem do stworzenia stałej relacji interpersonalnej między 2 osobami.
 • motyw
  [fr. < łac.],
  psychol. świadomie przeżywana przez człowieka intencja (zamiar) wykonania lub zaniechania jakiegoś działania; synonim motywacji.
 • motywacja
  [łac.],
  psychol. proces regulacji psychicznych, nadający energię zachowaniu człowieka i ukierunkowujący je; może mieć charakter świadomy lub nieświadomy.
 • biol. specyficznie ludzki sposób porozumiewania się za pomocą symboli słownych określających przedmioty i ich właściwości, czynności, a także pojęcia abstrakcyjne.
 • psychol. czynność posługiwania się językiem przez człowieka.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia