• afekt
  [łac.],
  psychol. reakcja emocjonalna na bodziec, przejawiająca się subiektywnym doznaniem przyjemności lub przykrości oraz tendencją do podtrzymania go (w przypadku bodźca pozytywnego) bądź przerwania (w przypadku bodźca negatywnego);
 • afirmacja
  [łac. affirmatio ‘potwierdzenie’, ‘przyjęcie’],
  w psychologii pozytywny stosunek do własnego życia przez odnalezienie sensu istnienia, pomimo rozczarowań, nietrwałości szczęścia i nieszczęśliwych przypadków.
 • agresja
  [łac. aggressio ‘napaść’, ‘natarcie’],
  psychol. skłonność do częstego używania przemocy w relacjach z innymi jako sposobu rozwiązywania konfliktów bądź realizacji celów życiowych, zw. agresywnością;
 • aktualizm
  [łac. actualis ‘czynny’, ‘działający’],
  psychol. kierunek występujący w XIX-wiecznej psychologii, ograniczający zadania psychologii do opisu i wyjaśniania aktów psychicznych oraz treści świadomości (traktujący procesy psychiczne jako rozwijające się pasmo zdarzeń tożsamych z aktualnymi przeżyciami — W. Wundt), odrzucający filoz. pojęcie substancji jako czegoś trwałego i stałego, a w konsekwencji duszy;
 • animizm
  [łac. animus ‘duch’, anima ‘dusza’],
  psychol. sposób postrzegania świata przez dziecko 3–6-letnie, wyrażający się przekonaniem, że otaczające je przedmioty mają cechy istot żywych.
 • apercepcja
  [łac. ad ‘do’, perceptio ‘postrzeżenie’],
  psychol. jasne spostrzeżenie, uwyraźnienie niektórych treści świadomości (W. Wundt);
 • archetyp
  [gr., ‘prawzór’],
  psychol.
 • asocjacja
  [łac.],
  psychol. → skojarzenie.
 • psychol. w psychologii rozwojowej a. stanowi jeden z podstawowych czynników adaptacji jednostki do środowiska;
 • behawioryzm
  [ang. behaviour ‘zachowanie się’],
  kierunek w psychologii, który powstał na początku XX w. i stanowił aż do połowy lat 70. jeden z podstawowych paradygmatów tzw. psychologii akademickiej; zwanej też teorią zachowania, teorią bodźca–reakcji lub teorią s–r (ang. stimulusreaction).
 • poczucie powstające wtedy, gdy jednostka uczy się, w wyniku uprzednich doświadczeń, że jej reakcje nie mają wpływu na szkodliwe, awersyjne, traumatyczne oddziaływania środowiska;
 • sposób zachowania jednostki, która przez celowe komunikowanie własnej bezradności w danej sytuacji pragnie wzbudzić współczucie i uzyskać od innych partykularne korzyści;
 • bioenergetyka
  [gr. bíos ‘życie’, energētikós ‘aktywny’],
  psychol. forma psychoterapii, w której zainteresowaniem obdarza się zarówno funkcjonowanie umysłu, jak i procesy cielesne, energ.;
 • charakter
  [łac. < gr., ‘piętno’, ‘znak’, ‘cecha wyróżniająca’],
  psychol. zespół właściwości osobowościowych, które określają stopień zgodności między przekonaniami danej jednostki, jej zachowaniami a wymogami społeczności, w której żyje;
 • psychol. nabywana przez człowieka w toku rozwoju względnie trwała dążność do poznawania otaczającego go świata;
 • ogół wiadomości zdobytych na podstawie obserwacji i przeżyć; znajomość życia, rzeczy i ludzi; zasób umiejętności, praktyka, wprawa.
 • fabulacja
  [łac.],
  psychol. przedstawianie faktów wraz z opisem zdarzeń zmyślonych.
 • facylitacja
  [łac.],
  psychol. wpływ obecności innych osób na efektywność wykonywania jakiegoś zadania;
 • fantazja
  [gr. phantasía],
  psychol. wyobraźnia twórcza, zdolność do przetwarzania i wzbogacania śladów przeszłych doświadczeń (obrazowych i słownych), do tworzenia na ich podstawie wyobrażeń przedmiotów, zdarzeń, sytuacji, które w dotychczasowym doświadczeniu jednostki nie występowały;
 • finalizm
  [łac. finalis < finis ‘koniec’, ‘cel’],
  psychol. postawa psychiczna, którą charakteryzuje ujmowanie zjawisk w kategoriach motywu i celu, a nie przyczyny i skutku;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia