wyrok
 
Encyklopedia PWN
wyrok,
orzeczenie sądu, co do istoty sprawy kończące postępowanie w sprawie, wydane (z reguły) po przeprowadzeniu rozprawy;
w procesie karnym sąd skazuje lub uniewinnia w wyroku oskarżonego (orzeczenie o umorzeniu postępowania, zapadające po rozprawie wydaje się też w formie wyroku), w procesie cywilnym uwzględnia lub oddala powództwo, w cywilnym postępowaniu nieprocesowym orzeczenia mają formę postanowień. W Polsce nazwa wyrok jest zastrzeżona dla orzeczeń sądowych; wyrok wydaje się w imieniu RP; ogłoszenie wyroku jest zawsze jawne; wyrok składa się z rozstrzygnięcia sądu i uzasadnienia (przedstawienia faktycznych i prawnych podstaw wyroku); wyrok podlega zaskarżeniu w drodze apelacji; wyrok, od którego nie złożono apelacji w terminie, jest prawomocny; wyrok zapadły w postępowaniu doraźnym nie podlega apelacji. Wyrok cywilny zaoczny — wyrok wydawany w rozprawach odbywanych, w wypadkach przewidzianych w ustawie, bez udziału pozwanego. Wyrok nieoznaczony — wyrok skazujący, który podaje tylko minimum i maksimum okresu odbywania kary, a o jej rzeczywistym trwaniu decyduje się w trakcie jej odbywania; w prawie pol. nieoznaczony jest wyrok skazujący nieletniego na umieszczenie w zakładzie poprawczym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia