środki odwoławcze
 
Encyklopedia PWN
środki odwoławcze, odwołanie,
środki prawne przysługujące stronom i in. uczestnikom postępowania przed określonym organem, zmierzające do zmiany lub uchylenia orzeczenia tego organu;
w znaczeniu szerszym — wszystkie środki zaskarżenia, w znaczeniu ścisłym — tylko te, które wywołują postępowanie i wyd. orzeczenia przez organ wyższej instancji (środki odwoławcze dewolutywne); dewolutywne środki odwoławcze zwykłe są składane od orzeczeń nieprawomocnych. W Polsce, w postępowaniu sądowym środkami odwoławczymi zwykłymi są: apelacja i zażalenie, a nadzwyczajnymi: kasacjawznowienie postępowania. W postępowaniu adm. uregulowanym w Kodeksie postępowania administracyjnego środkami odwoławczymi zwyczajnymi, służącymi weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji, są odwołanie i zażalenie; odwołanie przysługuje stronie od decyzji wyd. w I instancji do organu wyższego stopnia w terminie 14 dni od doręczenia lub ogłoszenia decyzji; jeżeli decyzję wydał organ nacz. (centralny), wówczas strona może zwrócić się o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten sam organ; odwołanie wstrzymuje wykonanie decyzji. Zażalenie służy stronie od postanowień wymienionych w kodeksie postępowania adm.; składa się je w terminie 7 dni, ale nie wstrzymuje wykonania postanowienia. Nadzwyczajnym środkiem oodwoławczym jest żądanie strony wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją lub żądanie stwierdzenia nieważności decyzji, ale tylko w przypadkach wymienionych w kodeksie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia