powództwo
 
Encyklopedia PWN
powództwo,
zgłoszone do sądu żądanie o przeprowadzenie procesu cywilnego i wydanie orzeczenia w danej sprawie cywilnej;
treść powództwa jest zawarta w pozwie wnoszonym przez osobę bezpośrednio zainteresowaną (powoda) przeciwko osobie (pozwanemu), której ma dotyczyć orzeczenie sądu. W pol. procesie cywilnym powództwo może wytoczyć także prokurator (z wyjątkiem pewnych spraw niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego) oraz w pewnych wypadkach organizacja społ. (np. powództwo o alimenty); powództwo może zmierzać: do zasądzenia świadczenia, do ustalenia prawa lub stosunku prawnego, do ukształtowania nowego stanu prawnego; w procesie karnym pokrzywdzony może, jako powód cywilny zgłosić przeciwko oskarżonemu powództwo cywilne o roszczenia majątkowe wynikające bezpośrednio z przestępstwa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia