wody uzdatnianie
 
Encyklopedia PWN
wody uzdatnianie, oczyszczanie wody,
zespół zabiegów technol. prowadzących do zmiany składu wody powierzchniowej lub podziemnej, ujmowanej do określonego przeznaczenia (m.in. do spożycia, rekreacji, na potrzeby przemysłu, rolnictwa, hodowli), w celu uzyskania wody o wymaganej jakości.
Wymagania dotyczące wody są zależne od jej przeznaczenia; jakość wody do picia i potrzeb gosp. określa rozporządzenie min. zdrowia i opieki społ., w którym są podane maks. wartości fiz.-chem. i bakteriologiczne wskaźników zanieczyszczenia wody, jak: barwa, mętność, odczyn, twardość, stężenie jonów żelaza i manganu, chlorków, amoniaku, azotanów(III), azotanów(V), ogólne stężenie rozpuszczonych soli oraz miano coli (najmniejsza objętość wody, w której wykryto bakterię grupy coli) i inne. Jakość wody do innych celów określają odpowiednie przepisy resortowe.
Proces u.w. przeprowadza się w zespole urządzeń i obiektów zw. stacją u.w. Pierwszym etapem u.w. podziemnych jest usuwanie jonów żelaza i manganu przez napowietrzanie wody w celu utlenienia jonów tych metali i wytrącenie ich w postaci wodorotlenków oraz odfiltrowanie wytrąconych osadów. Drugim, często ostatnim etapem u.w. podziemnych przeznaczonych do picia i potrzeb gosp., jest dezynfekcja, czyli usunięcie z wody bakterii i innych mikroorganizmów. Przeprowadza się ją najczęściej działając na wodę gazowym chlorem. Innymi środkami dezynfekującymi są: chloran(I) sodu, ditlenek chloru, ozon, promieniowanie ultrafioletowe.
U.w. powierzchniowych przebiega nieco inaczej niż wód podziemnych. Rozpoczyna się ono od usunięcia z wody zawiesin; w tym celu wodę poddaje się koagulacji, wytrącony w postaci kłaczków osad opada na dno osadnika (sedymentacja), a resztki osadu oddziela się filtrując wodę przez złoże piaskowe; wodę przeznaczoną do picia i potrzeb gosp. poddaje się następnie dezynfekcji. Wody bardziej zanieczyszczone filtruje się przez złoże węgla aktywnego, co w dużym stopniu eliminuje zanieczyszczenia org., w mniejszym inne, np. metale ciężkie.
W zależności od zastosowania wody usuwa się jej twardość (zmiękczanie wody) przepuszczając wodę przez kationit w formie sodowej (wymiana zawartych w wodzie jonów wapnia i magnezu na jony sodu), dodaje się do niej środki chem. (np. metafosforany) zapobiegające wytrącaniu się kamienia kotłowego lub poddaje wodę działaniu pola magnet. — pod jego wpływem węglany wapnia i magnezu wytrącają się w zmienionej formie (nie mają tendencji do tworzenia zwartego osadu — kamienia kotłowego). Z wód o znacznej twardości usuwa się nadmiar jonów wapnia i magnezu przez wytrącanie ich w postaci osadów węglanu wapnia i węglanu magnezu za pomocą mieszaniny wodorotlenku wapnia i węglanu sodu.
Woda używana w wysokoprężnych elektrowniach parowych oraz niektórych gałęziach przemysłu wymaga całkowitego usunięcia z niej związków miner., czyli demineralizacji, co przeprowadza się poddając wodę wymianie jon. (filtrując wodę przez kationit w formie wodorowej i anionit w formie wodorotlenowej).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia