ścieki
 
Encyklopedia PWN
ścieki,
wody odpadowe, zawierające zanieczyszczenia wprowadzone w wyniku działalności życiowej i produkcyjnej człowieka, oraz wody opadowe (deszczowe, z topniejącego śniegu) i in. spływy do kanalizacji z terenów zagospodarowanych.
Ścieki dzieli się na: bytowo-gospodarcze, przemysłowe, opadowe, wody dołowe (kopalniane, powstające w wyniku odwadniania kopalń); ścieki przemysłowe są na ogół odprowadzane razem ze ściekami bytowo-gospodarczymi jako ścieki miejskie. Zanieczyszczeniami ścieków są substancje nieorganiczne (mineralne) i organiczne rozpuszczone oraz w formie koloidów, zawiesin i emulsji. Szczególnie niebezpieczne składniki ścieków to m.in.: pestycydy, związki powierzchniowo czynne, węglowodory ropopochodne, fenole, chlorowe pochodne bifenylu, sole metali ciężkich.
Skład chemiczny i stężenie zanieczyszczeń wyraża się za pomocą tzw. wskaźników zanieczyszczenia, do których należą: odczyn (pH), biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) — ilość tlenu (O2) zużyta na biochemiczne (przy współudziale bakterii) utlenienie zanieczyszczeń w ciągu 5 dni w temperaturze 20°C, wyrażane w mg O2/dm3 ścieku, oraz stężenie: zawiesin ogólnych, amoniaku, azotanów, organicznych związków azotu, związków fosforu i substancji powierzchniowo czynnych. W praktyce wygodniej jest posługiwać się tzw. ładunkiem zanieczyszczenia, wyrażającym masę zanieczyszczeń w dobowej ilości ścieków, równym iloczynowi wartości wskaźnika zanieczyszczenia i dobowego przepływu ścieków.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Międzyzdroje, nadmorska oczyszczalnia ścieków fot. M. Więckowski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia