sole
 
Encyklopedia PWN
sole,
związki chemiczne, które można uważać za pochodne kwasów, w których jon lub jony wodorowe zostały zastąpione jonem (jonami) metalu lub jonem koordynacyjnym (np. NH), albo za pochodne zasad, w których jon (jony) wodorotlenkowy został zastąpiony resztą kwasową.
Powstają w wyniku reakcji zobojętniania, tj. wzajemnego oddziaływania kwasów i zasad; otrzymuje się je również innymi metodami, np. przez działanie kwasu na metal lub tlenek metalu, w reakcji bezwodników kwasowych z zasadami lub tlenkami zasadowymi oraz przez bezpośrednią syntezę z pierwiastków (sole kwasów beztlenowych). Rozróżnia się: wodorosole (potocznie sole kwaśne) — pochodne kwasów wieloprotonowych, których cząsteczki zawierają 1 lub więcej jonów wodorowych, np. wodoroszczawian sodu NaHC2O4; hydroksosole (potocznie sole zasadowe) — pochodne zasad wielowodorotlenowych, zawierające w cząsteczce 1 lub więcej jonów wodorotlenkowych, np. chlorek wodorotlenek magnezu (hydroksochlorek magnezu) MgCl(OH); sole obojętne — niezawierające w cząsteczce ani jonów wodorowych, ani wodorotlenkowych, np. chlorek sodu NaCl; wyodrębnia się też sole podwójne (potrójne itd.) — o cząsteczkach zawierających 2 różne kationy (np. ałuny) lub aniony; niektóre sole występują w postaci hydratów. Sole są zwykle ciałami stałymi, bardzo zróżnicowanymi pod względem właściwości fizycznych; są elektrolitami; sole słabych kwasów i mocnych zasad oraz mocnych kwasów i słabych zasad ulegają w wodzie hydrolizie. W przyrodzie sole występują jako minerały, składniki wód i organizmów żywych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia