sole podwójne

Encyklopedia PWN

sole o cząsteczkach zawierających kationy różnych metali i/lub różne reszty kwasowe;
związki chemiczne, które można uważać za pochodne kwasów, w których jon lub jony wodorowe zostały zastąpione jonem (jonami) metalu lub jonem koordynacyjnym (np. NH), albo za pochodne zasad, w których jon (jony) wodorotlenkowy został zastąpiony resztą kwasową.
sól Mohra
[s. mora],
zwyczajowa nazwa siarczanu(VI) żelaza(II) i amonu;
związek nieorganiczny, sól;
siarczany(VI), siarczany,
pochodne nieorganiczne (sole) lub organiczne (estry) kwasu siarkowego(VI) H2SO4.
pospolita sól glinu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia