sole obojętne

Encyklopedia PWN

sole o cząsteczkach, w których nie występują ani jony wodorowe, ani wodorotlenkowe;
związki chemiczne, które można uważać za pochodne kwasów, w których jon lub jony wodorowe zostały zastąpione jonem (jonami) metalu lub jonem koordynacyjnym (np. NH), albo za pochodne zasad, w których jon (jony) wodorotlenkowy został zastąpiony resztą kwasową.
związki org. o wzorze ogólnym [ArN≡N]+X , gdzie X oznacza anion kwasu nieorg. (sole diazoniowe) albo jon wodorotlenkowy OH (wodorotlenki diazoniowe);
grupa związków chemicznych, których cząsteczki są zbudowane z 2 elementów o przeciwnym powinowactwie do wody — z części hydrofobowej (o małym powinowactwie do wody) oraz części hydrofilowej (o dużym powinowactwie do wody);
chem. związki tlenu z innymi pierwiastkami;
siarczany(VI), siarczany,
pochodne nieorganiczne (sole) lub organiczne (estry) kwasu siarkowego(VI) H2SO4.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia