równanie chemiczne
 
Encyklopedia PWN
równanie chemiczne,
zapis reakcji chemicznej w postaci równania, którego lewą stronę stanowią chemiczne wzory cząsteczek (i/lub symbole atomów) substancji wyjściowych (substratów), a prawą — substancji końcowych (produktów) reakcji;
równanie chemiczne jest jakościowym i ilościowym zapisem reakcji, znak równości oznacza, że masy substratów i produktów są sobie równe, np. 2H2 + O2 = 2H2O; zamiast znaku równości może występować strzałka uwzględniająca kierunek przemiany nieodwracalnej, bądź podwójna strzałka (⇌) oznaczająca reakcję odwracalną, np. 3H2 + N2 ⇌ 2NH3. Reakcje zachodzące w roztworach mocnych elektrolitów są przedstawiane za pomocą równań jonowych, uwzględniających tylko jony reagujące ze sobą, np. reakcję między azotanem(V)srebra(I) AgNO3 i chlorkiem sodu NaCl opisuje równanie: Ag+ + Cl = AgCl. Równania chemiczne, w których ilościowo podaje się efekty energetyczne towarzyszące reakcji chemicznej oraz stan skupienia reagentów noszą nazwę równań termochemicznych; wartość ciepła reakcji chemicznej (w kJ na mol produktu) zapisuje się po prawej stronie równania ze znakiem minus (reakcje egzotermiczne) lub plus (reakcje endotermiczne). Zwykle przebieg reakcji jest bardzo skomplikowany i równania chemiczne przedstawiają jedynie początkowy i końcowy stan reagującego układu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia