farmakologia
 
Encyklopedia PWN
farmakologia
[gr. phármakon ‘lek’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
w szerokim znaczeniu nauka o działaniu na organizm wszystkich substancji chem., w ścisłym, med. zakresie dotyczy mechanizmu działania leków;
ze względu na zakres zainteresowań i kierunków badań, farmakologia jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy med., powiązaną z wieloma gałęziami podstawowych nauk med. i biol. (fizjologią, patologią, biochemią, genetyką) oraz z dyscyplinami klinicznymi; stanowi pomost między naukami podstawowymi i klinicznymi, tworzy teoret. podstawy farmakoterapii, wyjaśniając mechanizmy działania leków w stanach chorobowych, działania uboczne i niepożądane leków oraz interakcje z innymi lekami i związkami chemicznymi; farmakologia jest dziedziną szeroką, wyróżnia się w niej wiele kierunków, zależnie od zakresu prowadzonych badań i stosowanych metod. Farmakodynamika zajmuje się działaniem leków na czynność poszczególnych narządów i układów, farmako - kinetyka — przemianami i losami leków w ustroju, farmakologia kliniczna — klinicznymi obserwacjami działania leków na organizm człowieka. W ścisłym związku z farmakologią pozostaje toksykologia, czyli nauka o szkodliwym działaniu związków chemicznych na organizmy żywe, która jednak stanowi samodzielną dyscyplinę naukową.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia