elastyczność popytu
 
Encyklopedia PWN
elastyczność popytu,
ekon. wrażliwość popytu na zmiany jego determinant (czynników określających rozmiary popytu);
w mikroekonomii rozważa się zazwyczaj 3 rodzaje elastyczności: cenową, dochodową i mieszaną. Elastyczność cenowa jest stosunkiem względnej (procentowej) zmiany popytu do względnej zmiany ceny. Elastyczność cenowa może przybierać następujące wielkości: Ec = 0 — popyt doskonale nieelastyczny, rozmiary popytu nie zależą od ceny lecz od innych czynników, np. popyt na trumny zależy od ilości zgonów, a nie ceny trumien; – 1 < Ec < 0 — popyt nieelastyczny, procentowa zmiana popytu jest mniejsza od procentowej zmiany ceny; Ec = − 1 — popyt neutralny, procentowa zmiana popytu równa się procentowej zmianie ceny; Ec < − 1 — popyt elastyczny, procentowa zmiana popytu jest większa od procentowej zmiany ceny; Ec = ∞ — popyt doskonale elastyczny, linia popytu jest pozioma; wielkość cenowej elastyczności popytu zależy od: ilości substytutów — im więcej substytutów tym elastyczność cenowa większa, czasu — im dłuższy czas tym elastyczność cenowa większa, udziału wydatków na dane dobro w dochodzie konsumenta — im mniejszy ten udział tym mniejsza cenowa elastyczność popytu Elastyczność dochodowa jest stosunkiem względnej zmiany popytu do względnej zmiany dochodu. Może ona przybierać następujące wielkości: Ed < 0 — oznacza dobro podrzędne (niższego rzędu). Jeżeli dochód konsumenta rośnie, popyt na te dobra spada, np. w miarę wzrostu dochodu spada popyt na tańsze gatunki wędlin. Ed > 0 — oznacza dobra zwykłe (normalne), popyt na te dobra rośnie w miarę wzrostu dochodu. Ed > 1 — oznacza dobra luksusowe, popyt na te dobra rośnie szybciej od wzrostu dochodu. W miarę wzrostu dochodu z koszyka dóbr konsumenta są wypierane dobra niższego rzędu, nieznacznie rośnie konsumpcja dóbr zwykłych, szybko rośnie popyt na dobra luksusowe. Elastyczność mieszana jest stosunkiem względnej zmiany popytu na jedno dobro do względnej zmiany ceny innego dobra. Jeżeli Em = 0 — dobra są niezależne, jeżeli Em < 0 — dobra są komplementarne (uzupełniające się), np. benzyna i samochód, jeżeli Em > 0 — dobra są substytutami, np. masło i margaryna. Poza mikroekonomią, zwłaszcza w badaniach marketingowych, uwzględnia się inne rodzaje elastyczności popytu, np. elastyczność popytu własnych lub konkurencyjnych wydatków na reklamę.
Sławomir Sztaba
zgłoś uwagę
Ilustracje
Elastyczność popytu. Elastyczność jest funkcją , gdzie a — stała (wielkość obrotów); P — cena, Q — ilość dobra, D — popyt, Ec — elastyczność cenowawyk. LogoScript/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia