Elastyczność cenowa

Encyklopedia PWN

ekon. w funkcjach opisujących zależności ekonomiczne, wrażliwość zmiennej zależnej na zmiany zmiennych niezależnych, np. wrażliwość popytu na pieniądz, na zmiany stopy procentowej.
ekon. wrażliwość popytu na zmiany jego determinant (czynników określających rozmiary popytu);
ekon. ilości dóbr i usług, które ogół konsumentów chce i może kupić;
ekon. przychód przedsiębiorstwa uzyskany ze sprzedaży dóbr i usług.
ekon. monopolistyczna praktyka polegająca na sprzedawaniu przez jedynego dostawcę jednorodnego produktu po różnych cenach różnym grupom odbiorców;
ekon. specyficzny typ powszechnego (ogólnego) podatku obrotowego o charakterze pośrednim, obciążającego konsumpcję, ostatecznie ponoszony przez finalnego nabywcę towaru, konsumenta, w cenie zakupu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia