Izrael. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Izrael. Ustrój polityczny.
Izrael jest republiką parlamentarną. Głową państwa jest prezydent (wybierany co 7 lat przez Kneset), który nie ma istotnych kompetencji politycznych. Wobec braku konstytucji, zasady ustroju politycznego określają uchwalone przez parlament zwykłą większością głosów Prawa Fundamentalne (Prawa Podstawowe).
Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego Knesetu (120 członków) wybieranego na 4 lata w wyborach powszechnych. Premier jest desygnowany przez prezydenta z partii, która wygrała wybory i musi przedstawić Knesetowi w ciągu 45 dni propozycję obsady stanowisk ministerialnych oraz główne założenia programowe. Po ich zatwierdzeniu następuje ukonstytuowanie się rządu. W wyborach do parlamentu wyborcy głosują na partie, a nie na indywidualnych kandydatów.
Władzę sądowniczą sprawują niezawisłe sądy, sędziów Sądu Najwyższego mianuje prezydent. Dużą rolę odgrywają sądy religijne orzekające w sprawach rozwodowych, alimentów i w niektórych wypadkach w sprawach spadkowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia