zgoda

Encyklopedia PWN

Aleksander II, Anselmo z Baggio, data ur. nieznana, Baggio k. Mediolanu, zm. 21 IV 1073, Rzym,
papież od 1061; uczeń Lanfranca;
Aleksander II Romanow, ur. 29 IV 1818, Petersburg, zm. 13 III 1881, tamże,
cesarz rosyjski.
all right
[o:l raıt; ang.],
wszystko w porządku; dobrze, zgoda.
w. w Rosji, nad górnym Amurem.
Andrássy
[ọndra:szi]
Gyula (st.), hrabia, ur. 8 III 1823, Kassa (ob.Koszyce), zm. 18 II 1890, Volosko k. Rijeki,
ojciec Gyuli mł., węgierski polityk i dyplomata;
Anschluss
[ạnszlus; niem., ‘przyłączenie’] Wymowa,
koncepcja polityczna włączenia Austrii do Niemiec wysuwana przez nacjonalistów niemieckich i wielkoniemieckich nacjonalistów austriackich po upadku monarchii austro-węgierskiej 1918, zrealizowana przez III Rzeszę 1938.
międzynar. układ w sprawie Antarktydy, zawarty 1959;
Antemiusz, Procopius Anthemius, data ur. nieznana, zm. 472,
cesarz rzym. od 467
apozycja
[łac. appositio ‘przyłożenie’],
dopowiedzenie, przydawka rzeczownikowa pozostająca w związku zgody z wyrazem określanym i umieszczana po nim, np.
arbitraż międzynarodowy, rozjemstwo międzynarodowe,
rozstrzyganie sporów między państwami przez arbitrów (rozjemców) międzynarodowych wybranych zgodnie z normami prawa.
Armia Polska w ZSRR 1941–42 (AP w ZSRR), właśc. Polskie Siły Zbrojne w ZSRR,
związek operacyjny i ośrodek organizacyjno-szkoleniowy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, podległy rządowi polskiemu na uchodźstwie, a operacyjnie dowództwu Armii Czerwonej;
ustawa określająca podstawowe zasady ustroju Rzeczypospolitej szlacheckiej, ułożona w czasie bezkrólewia 1573;
Augsburskie wyznanie wiary, Augsburska Konfesja, Confessio Augustana,
zbiór 28 artykułów wiary ułożonych przez F. Melanchtona na polecenie elektora saskiego Jana i przedłożonych cesarzowi Karolowi V na sejmie augsburskim 25 VI 1530 w językach łacińskim i niemieckim, jako obrona i usprawiedliwienie stanowiska religijnego stanów ewangelickich Rzeszy.
Austin
[ọstın]
Moses, ur. 4 X 1761, Durham (stan Connecticut), zm. 10 VI 1821, stan Missouri,
ojciec Stephena Fullera, amer. przedsiębiorca, właściciel kopalń;
Baker
[bẹıkər]
James Addison, ur. 28 IV 1930, Houston,
polityk amerykański;
Bank Emisyjny w Polsce, niem. Emissionsbank in Polen,
bank centralny dla GG, powołany 15 XII 1939 (rozpoczął działalność 8 IV 1940) przez niemieckie władze okupacyjne; siedziba w Krakowie, kilkanaście oddziałów w GG;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

zgoda I
1. «stan, w którym nie ma zatargów, kłótni, konfliktów»
2. «stan, w którym ludzie mają wspólne zdanie lub odczucia w jakiejś sprawie»
3. «pozwolenie na coś»
zgoda II «partykuła wyrażająca przyzwolenie lub aprobatę, np. Spotkamy się o drugiej. – Zgoda.»
związek zgody «związek wyrazowy, w którym wyraz określany zgadza się z określającym co do rodzaju, liczby, przypadka lub osoby»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia