zgoda

Encyklopedia PWN

consensus omnium
[łac., ‘zgoda wszystkich (ludzi), powszechna zgoda’]:
prawo umowa, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku.
egzamin
[łac. examen ‘badanie’],
forma sprawdzania osiągnięć uczniów bądź studentów w obrębie danego przedmiotu bądź grupy przedmiotów nauczania;
specyficzna, dostosowana do religijnych zasad islamu interpretacja społecznego procesu gospodarowania.
Gandhi Mohandas Karamchand, przydomek Mahatma [‘wielki duchem’], ur. 2 X 1869, Porbandar (stan Gudźarat), zm. 30 I 1948, Delhi,
przywódca indyjskiego ruchu narodowego, prawnik.
w prawie międzynar. uprowadzanie, zwabianie lub dostarczanie osób w celu uprawiania nierządu, nawet za ich zgodą, oraz uprawianie handlu kobietami i dziećmi, nawet za ich zgodą;
idżma, arab. iǧmā‘,
w prawie muzułmańskim zgoda, konsensus; jedna z najważniejszych instytucji prawnych islamu;
Kaliński Jan Mikołaj, ur. 1799, Radzyń, zm. 19 X 1866, Wiatka (ob. Kirow, Rosja),
unicki biskup chełmski;
jedna z największych organizacji kościelnych w łonie protestantyzmu.
Marcel
[marsẹl]
Étienne, ur. ok. 1316, zm. 31 VII 1358, Paryż,
naczelnik gildii kupców paryskich, prewot Paryża;
ekon. obrót papierami wartościowymi dostępny dla wszystkich inwestorów;
wystąpienie zbrojne AK przeciw Niemcom rozpoczęte 1 VIII w Warszawie.
reformacja
[łac. reformatio ‘przekształcenie’],
ruch religijny, teologiczny i społeczny w łonie Kościoła zachodniego w XVI i na początku XVII w., w wyniku którego powstały Kościoły ewangelickie (Kościół ewangelicko-luterański i Kościół ewangelicko-reformowany), a w dalszej konsekwencji — Kościoły protestanckie (protestantyzm).
Roosevelt
[rọuzəwelt]
Franklin Delano Wymowa, ur. 30 I 1882, Hyde Park k. Nowego Jorku, zm. 12 IV 1945, Warm Springs (stan Georgia),
amerykański polityk, prawnik, demokrata, prezydent Stanów Zjednoczonych.
rozwiązanie ważnie zawartego małżeństwa za życia obojga małżonków;
organ ochrony prawnej obywatela powołany na mocy ustawy z 1987 O rzeczniku praw obywatelskich i działający zgodnie z Konstytucją RP.

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

zgoda I
1. «stan, w którym nie ma zatargów, kłótni, konfliktów»
2. «stan, w którym ludzie mają wspólne zdanie lub odczucia w jakiejś sprawie»
3. «pozwolenie na coś»
zgoda II «partykuła wyrażająca przyzwolenie lub aprobatę, np. Spotkamy się o drugiej. – Zgoda.»
związek zgody «związek wyrazowy, w którym wyraz określany zgadza się z określającym co do rodzaju, liczby, przypadka lub osoby»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia