dług
 
Encyklopedia PWN
dług,
obowiązek spełnienia każdego świadczenia (także niepieniężnego) wynikający ze stosunku zobowiązaniowego;
dług określa sytuację prawną dłużnika i stanowi korelat wierzytelności (prawa podmiotowego wierzyciela). Podstawowym sposobem ustania długu jest spełnienie świadczenia zgodnie z treścią zobowiązania; może też być następstwem innych zdarzeń, które mogą spowodować ustanie długu albo jedynie zmianę dłużnika lub wierzyciela przy utrzymaniu zobowiązania w pozostałym zakresie, np.: odnowienie, rozwiązanie stosunku zobowiązaniowego na podstawie porozumienia stron, osiągnięcie zamierzonego celu świadczenia, upływ terminu, śmierć zobowiązanego (jeżeli świadczenie miało charakter osobisty). Możliwe jest też zwolnienie z długu na podstawie umowy między wierzycielem a dłużnikiem; czynność taka nie może być jednak dokonana w odniesieniu do wierzytelności niezbywalnych (np. z umowy dożywocia). Instytucją szczegółowo uregulowaną przez Kodeks cywilny jest umowne przejęcie długu na podstawie dwustronnej umowy między wierzycielem a przejmującym za zgodą dłużnika (brak zgody powoduje nieważność umowy) lub między dłużnikiem a przejmującym za zgodą wierzyciela; umowa taka prowadzi jedynie do zmiany dłużnika bez zmiany istoty stosunku zobowiązaniowego. Do długu można też przystąpić wraz z dotychczasowym dłużnikiem na podstawie umowy lub ustawy; prowadzi to do powstania solidarnej odpowiedzialności za dług.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia