twarde

Encyklopedia PWN

teorie wyjaśniające budowę, właściwości i reaktywność substancji uważanych bądź za kwasy, bądź za zasady.
lut
[niem.],
metal lub stop o temperaturze topnienia niższej od temperatury topnienia łączonych części, używany do lutowania, lutospawania i lutozgrzewania;
rodzaj tworzywa drzewnego uzyskiwanego przez rozwłóknianie zrębków drewna lub innych surowców roślinnych lignocelulozowych z dodatkiem lub bez dodatku środków hydrofobizujących (hydrofobizacja), klejących i ewentualnie barwiących, a następnie sprasowanie w podwyższonej temperaturze lub sformowanie bezciśnieniowe;
wyrób ceramiczny (ceramika) o gęstym, białym i nieprzepuszczalnym dla wody i gazów czerepie, który prześwieca w cienkiej warstwie.
ferromagnetyki
[łac.],
ciała wykazujące właściwości ferromagnet. (ferromagnetyzm) poniżej temperatury Curie;
grupa roztoczy z podrzędu Parasitiformes skupiająca k. twarde (Ixodidae) i k. miękkie, czyli obrzeżki; kosmopolityczne, większość zamieszkuje obszary międzyzwrotnikowe i podzwrotnikowe;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia