rozdzielcze

Encyklopedia PWN

immersja
[łac. immersio ‘zanurzenie’],
wypełnienie przestrzeni między przedmiotem a obiektywem mikroskopu przezroczystą cieczą, zw. cieczą immersyjną (np. olejkiem cedrowym), o współczynniku załamania zbliżonym do współczynnika załamania szkła soczewki obiektywu;
kanalizacja
[łac. canalis ‘rura’, ‘kanał’],
system kanalizacyjny,
zespół urządzeń i obiektów inżynierskich współpracujących ze sobą w celu odprowadzania wód zużytych (ścieków) z miejsc ich powstawania do urządzeń oczyszczających, oczyszczenia ich i odprowadzenia wód oczyszczonych do odbiornika (rzeka, jezioro, morze, sztuczny zbiornik wodny, grunt);
koincydencja
[łac.],
jednoczesne wystąpienie kilku zdarzeń;
Kołyma, Kołymạ,
rz. w azjat. części Rosji, w Syberii Wschodniej;
komparator
[łac. comparo ‘porównuję’],
metrol. układ elektroniczny porównujący sygnał badany z sygnałem wzorcowym (odniesienia) w celu stwierdzenia zgodności lub niezgodności ich parametrów (np. fazy, amplitudy);
kosmologia
[gr. kósmos ‘porządek’, ‘ład wszechświata’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
astr. dział astronomii, którego przedmiotem badań jest Wszechświat jako całość, jego budowa i ewolucja.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia