odniesienia

Encyklopedia PWN

metrol. materiał lub substancja, których wartości ich właściwości (jedna lub więcej) są dostatecznie jednorodne i na tyle dobrze określone, aby ciała te mogły być stosowane do wzorcowania przyrządu, do oceny metody pomiarowej lub do przypisania wartości właściwościom materiałów;
grupa, która służy jednostce jako standard porównań, ocen samego siebie, a także jako źródło przyjmowanych przez nią norm, wartości i zachowań.
Europejski Układ Odniesienia, ang. European Reference Frame (Euref),
kontynent. geodezyjny układ odniesienia dla Europy, zdefiniowany przez Podkomisję EUREF Międzynar. Asocjacji Geodezji;
zbiór wartości podstawowych parametrów geodezyjnych charakteryzujących wymiary i kształt elipsoidy odniesienia wraz z wartościami geodezyjnych współrzędnych wybranych punktów, wyznaczonych względem tej elipsoidy (odpowiednio zorientowanej w bryle Ziemi) i odniesionych do pewnej epoki (daty);
zespół wartości podstawowych parametrów geodezyjnych, określających rozmiary i figurę oraz pole siły ciężkości Ziemi, przyjmowany do stosowania na podstawie rezolucji Międzynar. Unii Geodezji i Geofizyki (MUGG) na wniosek Międzynar. Asocjacji Geodezji;
geod. elipsoida obrotowa spłaszczona, będąca przybliżeniem geoidy na pewnym obszarze (kraju, kontynentu);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia