masy

Encyklopedia PWN

jednostka masy, legalna, nie należąca do układu SI;
masy zachowania zasada, prawo zachowania masy,
prawo stwierdzające, że suma mas (spoczynkowych; masa) ciał biorących udział w procesie nie zmienia się;
niedobór masy, deficyt masy,
fiz. różnica między sumą mas poszczególnych składników układu fiz. a masą tego układu;
fiz. punkt geom., względem którego moment statyczny układu punktów materialnych jest równy zeru;
fiz. taki rozkład masy płynu, w którego przypadku (w odróżnieniu od rozkładu barotropowego) gęstość płynu jest funkcją nie tylko ciśnienia, ale i innych parametrów (np. temperatury, wilgotności);
fiz. taki rozkład masy płynu, w którego przypadku (w odróżnieniu od rozkładu baroklinowego) gęstość płynu zależy tylko od ciśnienia;
zwiększanie się masy ciał poruszających się z prędkościami bliskimi prędkości światła;
chem. urządzenie, w którym odbywa się wymiana składników między 2 czynnikami zgodnie z ogólnymi zasadami przenoszenia masy (transportu procesy);
masa
[łac. < gr.],
fiz. wielkość fizyczna charakteryzująca obiekty fizyczne, służąca do ilościowego opisu ich bezwładności i oddziaływania grawitacyjnego.
masa
[łac. < gr.],
elektr. zespół metalowych części urządzenia, które w zwykłych warunkach nie znajdują się pod napięciem i są połączone z obudową lub podstawą.
masa atomu izotopu lub średnia masa atomu pierwiastka chemicznego (dla naturalnego składu izotopowego);
Mas-d’Azil, Grotte du
[grot dü mas dazịl],
jaskinia krasowa w południowo-zachodniej Francji, w grzbiecie Montagnes du Plantaurel (Pireneje), w miejscowości Le Mas-d’Azil, ok. 60 km na południe od Tuluzy;
masa celulozowa, celuloza techniczna,
masa włóknista otrzymywana w wyniku chem. roztwarzania drewna (np. sosnowego, świerkowego, brzozowego, bukowego, topolowego), słomy zbożowej lub innego roślinnego surowca włóknistego; jej gł. składnikiem jest celuloza;
wyspa na Oceanie Spokojnym, w grupie wysp chilijskich, → Róbinson Crusoe.

Słownik języka polskiego PWN

masy «szerokie kręgi społeczeństwa»
masami «w wielkich ilościach, masowo»
masa
1. «bezkształtna, ciastowata substancja; też: substancja skrzepnięta lub zbita»
2. «wielka ilość czegoś; też: wielkie skupisko ludzi»
3. «wielki przedmiot lub przedmioty widziane w niewyraźnych zarysach»
4. «wielkość fizyczna określająca zachowanie się ciała pod wpływem działających na niego sił»
5. «zespół metalowych części urządzenia, które normalnie nie znajdują się pod napięciem i są połączone z obudową lub podstawą»
masę «bardzo dużo»
masa atomowa (względna) «masa atomu danego pierwiastka chemicznego, odniesiona do 1/12 masy atomu izotopu węgla 12C, przyjętej za atomową jednostkę masy»
masa cząsteczkowa (względna) «masa danej cząsteczki odniesiona do 1/12 masy atomu izotopu węgla 12C, przyjętej za atomową jednostkę masy, obliczana jako suma mas atomowych pierwiastków tworzących cząsteczkę»
masa krytyczna «najmniejsza ilość materiału rozszczepialnego, konieczna do tego, by mogła zajść i utrzymać się jądrowa reakcja łańcuchowa»
masa molowa «masa jednego mola atomów lub cząsteczek, liczbowo równa masie atomowej lub cząsteczkowej»
masa perłowa «wewnętrzna warstwa muszli mięczaków, mieniąca się tęczowo, używana do wyrobu przedmiotów ozdobnych i inkrustacji»
masa plastyczna «tworzywo sztuczne»
masa relatywistyczna «masa ciała znajdującego się w ruchu względem danego układu odniesienia»
masa spadkowa «mienie pozostałe po zmarłym, dzielone między spadkobierców»
masa spoczynkowa «masa ciała będącego w spoczynku względem danego układu odniesienia»
masa towarowa, rynkowa «ogólna ilość towaru na rynku»
masa upadłościowa «majątek pozostały po ogłoszeniu przez sąd niewypłacalności dłużnika, podlegający podziałowi między wierzycieli»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia