kulturowa

Encyklopedia PWN

archeol. każda warstwa ziemi zawierająca lub stanowiąca pozostałości względnie ślady działalności ludzkiej;
dyscyplina zaliczana do zespołu nauk społecznych i/lub nauk kulturoznawczych; jest także jedną z podstawowych dziedzin nauk antropologicznych (obok antropologii fizycznej, etnolingwistyki, etnohistorii i antropologii stosowanej) zajmującą się kulturowymi aspektami ludzkiej egzystencji.
proces zmian kulturowych przebiegający w warunkach międzykulturowego kontaktu, polegający na przenikaniu wytworów jednej kultury do drugiej i prowadzący do kulturowych zapożyczeń, co w konsekwencji powoduje wzrost podobieństw między kulturami;
korczakowska prowincja kulturowa, zw. też prasko-korczakowską prowincją kulturową,
archeol. wschodnia część praskiej prowincji kulturowej, obejmująca obszary leśno-polne i leśne między Prypecią i środkowym Dnieprem a górnym Bugiem i Prutem, rozwijająca się od końca V do VII w.;
proces związany z wszelkimi zjawiskami kulturowymi, polegający na pojawieniu się i rozprzestrzenianiu albo zaniku lub zmianie statusu elementów materialnych i symbol. danego społeczeństwa; pojęcie „zmiana kulturowa” jest także stosowane na określenie procesów powstawania, rozwoju i zaniku poszczególnych, zlokalizowanych geograficznie kultur.
seria procesów zmian kulturowych, w wyniku których zjawiska kulturowe przekształcają się, zwiększając stopniowo swą złożoność, stopień wewn. integracji, funkcjonalność i efektywność, co w konsekwencji prowadzi do coraz wyższego poziomu cywilizacyjnego zaawansowania i wzrostu zdolności adaptacyjnych człowieka.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia