kulturowa

Encyklopedia PWN

archeol. krąg kultur wczesnego neolitu, wprowadzający nowy roln.-hodowlany model gosp. w dorzeczu środkowego Dunaju i na obszarze północncyh Bałkanów, rozwijający się od poł. VI do połowy V tysiąclecia p.n.e.;
we wczesnym średniowieczu krąg kulturowy wyróżniający W. Brytyjskie;
archeol. zespół kultur i grup kulturowych między Pasłęką a dorzeczem Dźwiny w okresie wpływów rzymskich i wędrówek ludów;
archeol. wczesnoneolityczny kompleks kultur i grup regionalnych rozwijających się w V tysiącleciu p.n.e. na wybrzeżach zachodniej części basenu M. Śródziemnego;
Cucuteni–Trypolje krąg kulturowy
[k. k. kukutẹń t.],
archeol. krąg kultur eneolitycznych, z malowaną ceramiką, rozwijających się ok. 3500–1700 p.n.e. pomiędzy Karpatami, Dnieprem i M. Czarnym;
archeol. zasięg występowania zespołu cech kultury materialnej we współcz. sobie kulturach archeol.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia