kulturowa

Encyklopedia PWN

archeol. grupa kulturowa wchodząca w skład kręgu kultur gockich (koniec II–koniec V w.);
archeol. prowincja kulturowa polno-leśnych obszarów u podnóży środkowoeur. masywów górskich i wyżyn, między środkową i górną Łabą a środkowym Dnieprem, istniejąca V–VII w.;
archeol. grupa kulturowa występująca w dolinie Wisły, od Krakowa do ujścia Nidy, datowana na pocz. I w. p.n.e.–pocz. I w. n.e.;
umiejętność użytkowania wzorców kulturowych obowiązujących w obrębie danej kultury.
teoria uznająca możliwość powstawania analogicznych wytworów kulturowych niezależnie od siebie w różnych regionach świata, w podobnych warunkach geogr.;
termin używany w naukach społ. w dwojakim rozumieniu: jako forma stosunków łączących się zwykle z przepływem treści i elementów kulturowych pomiędzy grupami różniącymi się kulturą, ale w obrębie jednej, większej zbiorowości, lub jako forma stosunków pomiędzy odmiennymi społecznościami;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia