geodezyjnego

Encyklopedia PWN

geodezyjna, krzywa geodezyjna, linia geodezyjna,
mat. uogólnienie prostej na przestrzenie o bardziej skomplikowanej geometrii niż euklidesowa (linia na powierzchni lub rozmaitości różniczkowej, odgrywająca na tej powierzchni rolę prostej).
przyrządy wykorzystywane w pomiarach geodezyjnych;
procedury obliczania współrzędnych geodezyjnych określonych względem pewnego geodezyjnego układu odniesienia (zwanego pierwotnym) w innym geodezyjnym układzie odniesienia (zwanym wtórnym), gdy są znane współrzędne geodezyjne pewnych punktów (zwanych łącznymi) w obu układach odniesienia.
pomiary geodezyjne (wyznaczanie współrzędnych punktów w terenie, ich wysokości i wzajemnego położenia), przeprowadzane w celu sporządzania map i planów.
zespół wartości podstawowych parametrów geodezyjnych, określających rozmiary i figurę oraz pole siły ciężkości Ziemi, przyjmowany do stosowania na podstawie rezolucji Międzynar. Unii Geodezji i Geofizyki (MUGG) na wniosek Międzynar. Asocjacji Geodezji;
zbiór punktów geodezyjnych stanowiący podstawę szczegółowych pomiarów geodezyjnych;
zbiór punktów geodezyjnych, powiązanych ze sobą w wyniku pomiarów geodezyjnych;
metoda wyznaczania współrzędnych geodezyjnych punktu w terenie na podstawie znanych współrzędnych innych punktów;
zespół wartości liczbowych określających jednoznacznie położenie geodezyjnego punktu względem geodezyjnego układu odniesienia;
punkt mat. o określonych współrzędnych geodezyjnych, oznaczony w terenie za pomocą znaku geodezyjnego;
zbiór wartości podstawowych parametrów geodezyjnych charakteryzujących wymiary i kształt elipsoidy odniesienia wraz z wartościami geodezyjnych współrzędnych wybranych punktów, wyznaczonych względem tej elipsoidy (odpowiednio zorientowanej w bryle Ziemi) i odniesionych do pewnej epoki (daty);
oznaczenie punktu geodezyjnego, umieszczone w trwały sposób na powierzchni Ziemi lub na budowli, umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
przyrząd w postaci klina (metalowego lub szklanego) do dokładnych pomiarów małych odległości (do 15 mm);
mat. figura na powierzchni lub w przestrzeni (gdzie można wprowadzić pojęcie geodezyjnej) będąca uogólnieniem pojęcia trójkąta z geometrii euklidesowej.
przyrząd do dokładnego pomiaru kątów poziomych;
linia na powierzchni elipsoidy odniesienia łącząca bieguny, powstała w wyniku przecięcia elipsoidy płaszczyzną przechodzącą przez jej oś obrotu.
geodezja
[gr. gḗ ‘ziemia’, daíōmai ‘dzielę’],
jedna z nauk o Ziemi zajmująca się wyznaczaniem jej kształtu i rozmiarów, pomiarami całej planety lub dowolnych jej części.
Europejski Układ Odniesienia, ang. European Reference Frame (Euref),
kontynent. geodezyjny układ odniesienia dla Europy, zdefiniowany przez Podkomisję EUREF Międzynar. Asocjacji Geodezji;
instrument geodezyjny do wyznaczania pionowych płaszczyzn i kierunków; rodzaj pionu optycznego;
przyrząd do pomiaru odległości;

Materiały dodatkowe

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

geodezja «nauka o pomiarach Ziemi»
• geodezyjny, geodetyczny • geodezyjnie, geodetycznie • geodeta• geodetka
krzywa geodezyjna «najkrótsza linia na powierzchni łącząca dwa dane jej punkty»
tyczka geodezyjna, miernicza «drążek używany przez geodetów przy pomiarach terenu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia