geodezyjnego

Encyklopedia PWN

Kamela Czesław, ur. 24 VII 1910, Dzierzkowice k. Kraśnika, zm. 13 I 1992, Warszawa,
geodeta i geofizyk; specjalista w dziedzinie geodezji wyższej i astronomii geodezyjnej;
triangulacja
[łac. triangulum ‘trójkąt’],
geod. metoda wyznaczania współrzędnych punktów geodezyjnych w terenie za pomocą układu trójkątów tworzących sieć triangulacyjną;
geometria hiperboliczna, geometria Łobaczewskiego, geometria Bolyai–Łobaczewskiego,
historycznie pierwsza geometria różniąca się od geometrii euklidesowej, wprowadzonej w starożytności; można ją zdefiniować jako geometrię przestrzeni Riemanna o stałej krzywiźnie ujemnej i otwartych geodezyjnych (geodezyjna).
Hausbrandt Stefan, ur. 19 XI 1896, Warszawa, zm. 13 X 1971, tamże,
brat Jana Teodora, geodeta;
organizacje zajmujące się działalnością nauk. bądź upowszechnianiem nauki, kształceniem kadr nauk. i in. problemami, związanymi z szeroko pojętą nauką.
Piotrowski Jan Adam, ur. 26 XI 1885, Jędrzejów (Kieleckie), zm. 13 I 1962, Warszawa,
geodeta;
topograficzny stolik, stolik mierniczy,
podstawowy przyrząd geodezyjny używany dawniej do sporządzania map topograficznych bezpośrednio w terenie;
Chrzanowski Adam, ur. 22 XII 1932, Kraków,
geodeta, jeden z nawybitniejszych na świecie specjalistów w geodezji inżynieryjnej;
geod. elipsoida obrotowa spłaszczona, będąca przybliżeniem geoidy na pewnym obszarze (kraju, kontynentu);
elipsoida obrotowa spłaszczona, najbardziej zbliżona kształtem do powierzchni geoidy na całej Ziemi.
GLONASS, ros. Głobalnaja Nawigacyonnaja Sputnikowaja Sistiema, ang. Global Navigation Satellite System,
globalny system nawigacyjny (lokalizacyjny) wykorzystujący sztuczne satelity Ziemi,
Gomoliszewski Jerzy, ur. 24 IV 1904, Zagórze k. Kłobucka, zm. 12 III 1988, Kraków,
geodeta i architekt;
grawimetria
[łac. gravis ‘ciężki’, gr. metréō ‘mierzę’],
nauka zajmująca się pomiarami przyspieszenia ziemskiego (tj. natężenia pola siły ciężkości), a także ich wykorzystaniem w technice i naukach przyrodniczych;
Helmert Friedrich Robert, ur. 31 VII 1843, Freiberg (Saksonia), zm. 15 VI 1917, Poczdam,
niem. geodeta, geofizyk i astronom;
kartografia
[gr.],
dziedzina nauki i techniki obejmująca teorię oraz metody sporządzania i użytkowania map, a także atlasów, globusów, modeli plastycznych i innych;
Kłopociński Wacław, ur. 15 X 1911, Kalisz, zm. 18 III 1997, Warszawa,
geodeta i kartograf, specjalista w dziedzinie map miejskich;
kompensator
[łac. compenso ‘wyrównuję’],
element konstrukcyjny w instrumentach geodezyjnych służący do eliminacji (kompensacji) wpływu niewielkiego wychylenia osi pionowej instrumentu od pionu na wyniki obserwacji geodezyjnych.
Krasowski Fieodosij N., ur. 26 IX 1878, Galicz (obw. komstromski), zm. 1 X 1948, Moskwa,
geodeta rosyjski;
mapa
[łac.],
graficzny obraz powierzchni Ziemi, innego ciała niebieskiego lub nieba na płaszczyźnie, zmniejszony w sposób określony matematycznie, uogólniony i umowny (tj. sporządzony z zastosowaniem umownych znaków).
zbiór punktów utrwalonych w terenie przy użyciu znaków geodezyjnych (znaków wysokości, zw. reperami), których wysokości wyznaczono za pomocą pomiarów, np. metodami niwelacji;

Materiały dodatkowe

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

geodezja «nauka o pomiarach Ziemi»
• geodezyjny, geodetyczny • geodezyjnie, geodetycznie • geodeta• geodetka
krzywa geodezyjna «najkrótsza linia na powierzchni łącząca dwa dane jej punkty»
tyczka geodezyjna, miernicza «drążek używany przez geodetów przy pomiarach terenu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia