geodezyjnego

Encyklopedia PWN

instrument geodezyjny do wyznaczania pionowych płaszczyzn i kierunków; rodzaj pionu optycznego;
przyrząd do pomiaru odległości;
Kamela Czesław, ur. 24 VII 1910, Dzierzkowice k. Kraśnika, zm. 13 I 1992, Warszawa,
geodeta i geofizyk; specjalista w dziedzinie geodezji wyższej i astronomii geodezyjnej;
triangulacja
[łac. triangulum ‘trójkąt’],
geod. metoda wyznaczania współrzędnych punktów geodezyjnych w terenie za pomocą układu trójkątów tworzących sieć triangulacyjną;
geometria hiperboliczna, geometria Łobaczewskiego, geometria Bolyai–Łobaczewskiego,
historycznie pierwsza geometria różniąca się od geometrii euklidesowej, wprowadzonej w starożytności; można ją zdefiniować jako geometrię przestrzeni Riemanna o stałej krzywiźnie ujemnej i otwartych geodezyjnych (geodezyjna).
Hausbrandt Stefan, ur. 19 XI 1896, Warszawa, zm. 13 X 1971, tamże,
brat Jana Teodora, geodeta;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia