geodezyjnego

Encyklopedia PWN

kompensator
[łac. compenso ‘wyrównuję’],
element konstrukcyjny w instrumentach geodezyjnych służący do eliminacji (kompensacji) wpływu niewielkiego wychylenia osi pionowej instrumentu od pionu na wyniki obserwacji geodezyjnych.
Krasowski Fieodosij N., ur. 26 IX 1878, Galicz (obw. komstromski), zm. 1 X 1948, Moskwa,
geodeta rosyjski;
mapa
[łac.],
graficzny obraz powierzchni Ziemi, innego ciała niebieskiego lub nieba na płaszczyźnie, zmniejszony w sposób określony matematycznie, uogólniony i umowny (tj. sporządzony z zastosowaniem umownych znaków).
zbiór punktów utrwalonych w terenie przy użyciu znaków geodezyjnych (znaków wysokości, zw. reperami), których wysokości wyznaczono za pomocą pomiarów, np. metodami niwelacji;
geod. proces zmierzający do wyznaczenia położenia elipsoidy ziemskiej względem geoidy;
mat. termin teorii układów dynamicznych, spotykany także w zagadnieniach wywodzących się z teorii równań różniczkowych zwyczajnych, mechaniki, geometrii różniczkowej i in.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia