geodezyjnego

Encyklopedia PWN

geod. proces zmierzający do wyznaczenia położenia elipsoidy ziemskiej względem geoidy;
mat. termin teorii układów dynamicznych, spotykany także w zagadnieniach wywodzących się z teorii równań różniczkowych zwyczajnych, mechaniki, geometrii różniczkowej i in.
poziomnica, libella, poziomica,
przyrząd służący do wyznaczania kierunku lub płaszczyzny w położeniu poziomym lub pionowym, niekiedy do pomiaru małych kątów wychylenia od poziomu lub pionu.
reper
[fr.],
geod. potoczna nazwa geodezyjnego znaku wysokości;
dolna część przyrządu geodezyjnego służąca do umocowania pozostałych jego części (np. w teodolicie — limbusa i alidady).
organizacja zrzeszająca inżynierów i techników geodetów, powstała 1953, z siedzibą w Warszawie;
geod. odręczny rysunek terenu wykonany podczas zdjęć geodezyjnych;
tachimetr
[gr.],
tachymetr,
instrument geodezyjny stosowany w tachimetrii, rodzaj teodolitu wyposażonego w dalmierz;
teodolit
[gr.],
instrument geodezyjny przeznaczony do pomiarów w terenie kątów poziomych i pionowych.
geod. całokształt prac, w wyniku których uzyskuje się graficzny obraz powierzchni terenu, zwykle w postaci mapy topograficznej;
sieć trójkątów, których wierzchołkami są punkty geodezyjne w terenie;
trilateracja
[łac.],
dawna metoda wyznaczania współrzędnych punktów geodezyjnych w terenie za pomocą układu trójkątów lub czworoboków (tworzących tzw. łańcuchy lub sieć powierzchniową), których wierzchołkami są punkty poziomej osnowy geodezyjnej;
alidada
[arab.],
część składowa przyrządów geodezyjnych i nawigacyjnych (np. teodolitu, sekstantu);
jedna z metod geodezji satelitarnej, stosowana do wyznaczania geoidy i parametrów pola grawitacyjnego Ziemi na obszarze mórz i oceanów oraz do badania pływów oceanicznych, prądów mor., falowania oceanów i mórz, a także do badania zmian grubości pokrywy lodowej obszarów okołobiegunowych.
Banachiewicz Tadeusz, ur. 13 II 1882, Warszawa, zm. 17 XI 1954, Kraków,
polski astronom, geodeta i matematyk.
Baran Lubomir Włodzimierz, ur. 27 IX 1937, Żniatyn, zm. 3 IV 2009, Olsztyn,
geodeta i kartograf;
w. w woj. mazow. (pow. legionowski, gmina Serock);
Cassini
[kassinị]
Jacques (Giacomo), ur. 8 II 1677, Paryż, zm. 18 IV 1765, Thury,
syn Giovanniego Domenica, ojciec Césara François Cassiniego de Thury, astronom francuski;
chronometria
[gr. chrónos ‘czas’, metréō ‘mierzę’],
metrologia czasu,
nauka o pomiarach czasu;

Materiały dodatkowe

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

geodezja «nauka o pomiarach Ziemi»
• geodezyjny, geodetyczny • geodezyjnie, geodetycznie • geodeta• geodetka
krzywa geodezyjna «najkrótsza linia na powierzchni łącząca dwa dane jej punkty»
tyczka geodezyjna, miernicza «drążek używany przez geodetów przy pomiarach terenu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia