geodezyjnego

Encyklopedia PWN

przyrząd w postaci klina (metalowego lub szklanego) do dokładnych pomiarów małych odległości (do 15 mm);
mat. figura na powierzchni lub w przestrzeni (gdzie można wprowadzić pojęcie geodezyjnej) będąca uogólnieniem pojęcia trójkąta z geometrii euklidesowej.
przyrząd do dokładnego pomiaru kątów poziomych;
linia na powierzchni elipsoidy odniesienia łącząca bieguny, powstała w wyniku przecięcia elipsoidy płaszczyzną przechodzącą przez jej oś obrotu.
geodezja
[gr. gḗ ‘ziemia’, daíōmai ‘dzielę’],
jedna z nauk o Ziemi zajmująca się wyznaczaniem jej kształtu i rozmiarów, pomiarami całej planety lub dowolnych jej części.
Europejski Układ Odniesienia, ang. European Reference Frame (Euref),
kontynent. geodezyjny układ odniesienia dla Europy, zdefiniowany przez Podkomisję EUREF Międzynar. Asocjacji Geodezji;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia