geodezyjnego

Encyklopedia PWN

Kluźniak Stanisław, ur. 17 IX 1891, Hebdów Miechowski, zm. 1 X 1957, Warszawa,
geodeta;
komparator
[łac. comparo ‘porównuję’],
metrol. przyrząd pomiarowy do bardzo dokładnego mierzenia wielkości fiz. (zwykle długości lub natężenia prądu przemiennego) przez porównanie z wzorcem miary.
kopuła
[wł. < łac.],
arch. sklepienie zamknięte o osi pionowej, wznoszone nad pomieszczeniami na planie centralnym (okrągłym, kwadratowym, wielobocznym), a także wyodrębniona, zewn. część budowli, zawierająca takie sklepienie (k. zewnętrzna).
mat. prostokątna tablica liczbowa o m wierszach i n kolumnach, indeksowana odwrotnie niż w przypadku macierzy, tzn. pierwszy wskaźnik oznacza kolumnę, a drugi — wiersz;
dawniej wyznaczany punkt sieci astr.-geodezyjnej (zwykle sieci triangulacyjnej), w którym metodami astr. określano współrzędne geograficzne (szerokość φ i długość λ), a także azymut jednego z boków wychodzących z tego punktu;
Laussedat
[losdạ]
Aimé, ur. 19 IV 1819, Moulins, zm. 18 III 1907, Paryż,
fr. geodeta i fotogrametra;
legenda
[łac.],
tablica umownych oznaczeń (graficznych, barwnych i innych), występujących na ilustracji, mapie, planie geodezyjnym, wraz z objaśnieniami ich znaczenia;
Legendre
[löżạ̃:dr]
Adrien Marie Wymowa, ur. 18 IX 1752, Paryż lub Tuluza, zm. 10 I 1833, Paryż,
matematyk francuski;
limbus
[łac.],
część składowa przyrządów geodezyjnych i nawigacyjnych (teodolitu, sekstantu);
Lusternik Łazar A., ur. 31 XII 1899, Zduńska Wola, zm. 23 VII 1981, Moskwa,
matematyk rosyjski;
łata
[niem.],
pomocniczy przyrząd wykorzystywany w pomiarach geodezyjnych;
Miedźwiedzki-Kowal Mikołaj, ur. 4 II 1868, Ukraina, zm. 10 IV 1929, Warszawa,
astronom i geodeta, generał;
Międzynarodowa Unia Geodezji i Geofizyki (MUGG), fr. Union Géodésique et Géophysique Internationale (UGGI),
organizacja nauk., zał. 1919, z siedzibą w Paryżu;
stolica Urugwaju, nad estuarium La Platy, w południowej części kraju.
Ney Bogdan, ur. 3 II 1935, Pińsk, zm. 23 III 2020,
geodeta i kartograf;
niwelator
[fr. < łac.],
opt. instrument geodezyjny stosowany do pomiaru różnic wysokości (niwelacja).
orientacja
[łac.],
geod. wyznaczanie względem stron świata kierunku osi układu współrzędnych x, y, z, do którego odnosi się współrzędne geodezyjne, a także usytuowanie rysunku mapy względem stron świata;
Pachuta Stanisław, ur. IX 1923, Kolanów k. Bochni, zm. 22 III 2003, Warszawa,
geodeta i kartograf; specjalista w dziedzinie geodezji inżynieryjno-gosp. i instrumentoznawstwa;
poligonizacja
[łac. < gr.],
poligonometria,
geod. metoda wyznaczania współrzędnych punktów w terenie (punktów poligonowych), utrwalonych znakami podziemnymi i naziemnymi w przyjętym geodezyjnym układzie odniesienia;
sieć punktów geodezyjnych równomiernie rozłożonych na obszarze Polski, wyznaczonych w Europejskim Układzie Odniesienia (EUREF);

Materiały dodatkowe

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

geodezja «nauka o pomiarach Ziemi»
• geodezyjny, geodetyczny • geodezyjnie, geodetycznie • geodeta• geodetka
krzywa geodezyjna «najkrótsza linia na powierzchni łącząca dwa dane jej punkty»
tyczka geodezyjna, miernicza «drążek używany przez geodetów przy pomiarach terenu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia