generalnymi

Encyklopedia PWN

okupacyjne jednostki adm.-polit. w czasie I wojny świat., 1915–18;
Generalne Gubernatorstwo, niem. Generalgouvernement (GG),
twór adm., ustanowiony 26 X 1939 (na mocy dekretu A. Hitlera z 12 X 1939), z części okupowanych ziem pol., których nie włączono do III Rzeszy;
nacz. organ sił zbrojnych w II RP;
sanacyjna centrala związkowa o charakterze syndykalistycznym;
Generalna Konferencja Miar (GKM), fr. Conférence Générale des Poids et Mesures (CGPM),
najwyższy organ Konwencji Metrycznej;
Generalny Plan Wschodni, Generalplan Ost,
plan osadnictwa germańskiego na terenach położonych na wschód od granicy Niemiec sprzed 1939;
nacz. organ administracji cywilnej 1915–18 w utworzonym przez Niemcy Generalnym Gubernatorstwie Warsz. (generalne gubernatorstwa);
Stany Generalne, fr. États généraux,
we Francji zgromadzenie przedstawicieli 3 stanów (duchowieństwa, szlachty i miast) zwoływane przez króla;
kierownicza jednostka organizacyjna służby geogr. (do 2000 służby topograficznej) WP;
sztab generalny, sztab główny,
organ centralnego kierowania w wojsku, zajmujący się planowaniem strategiczno-operacyjnym, dowodzeniem, inicjowaniem i koordynowaniem przygotowań państwa do prowadzenia wojny.
jednolita opłata celna od towarów będących przedmiotem wymiany międzynarodowej w Polsce w XVII–XVIII w.;
policja komunalna, powołana XII 1939 w starostwach na podstawie zarządzenia generalnego gubernatora H. Franka z 17 XII 1939.
Służba Budowlana w Generalnym Gubernatorstwie, Der Baudienst im Generalgouvernement,
organizacja pracy obowiązkowej, utworzona 1940 przez okupacyjne władze niem. w GG;
związek mający organizować życie narodu i państwa w trakcie wojny Napoleona I z Rosją 1812;
kierownictwo nacz. kadr powstania styczniowego 1863–64 poza krajem;
centr. organ administracji państw. podległy prezesowi Rady Ministrów;

Słownik języka polskiego PWN

generalny
1. «ogólny, powszechny»
2. «zasadniczy, główny, podstawowy, naczelny»
koło generalne «w dawnej Polsce: zgromadzenie starszyzny wojennej zwołane przez hetmana»
konfederacja generalna «w dawnej Polsce: konfederacja, na czele której stał marszałek, obejmująca województwa Rzeczypospolitej»
próba generalna «ostateczna próba poprzedzająca właściwy występ, przedstawienie teatralne itp.»
prokurator generalny «organ państwowy stojący na czele prokuratury; też: zwierzchnik prokuratury»
superintendent generalny «zwierzchnik całego Kościoła protestanckiego w danym kraju»
sztab generalny, główny «centralny organ dowodzenia całością sił zbrojnych państwa»
wikariusz generalny «duchowny pomagający biskupowi w zarządzaniu diecezją»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia