generalnymi

Encyklopedia PWN

okupacyjne jednostki adm.-polit. w czasie I wojny świat., 1915–18;
Generalne Gubernatorstwo, niem. Generalgouvernement (GG),
twór adm., ustanowiony 26 X 1939 (na mocy dekretu A. Hitlera z 12 X 1939), z części okupowanych ziem pol., których nie włączono do III Rzeszy;
nacz. organ sił zbrojnych w II RP;
sanacyjna centrala związkowa o charakterze syndykalistycznym;
Generalna Konferencja Miar (GKM), fr. Conférence Générale des Poids et Mesures (CGPM),
najwyższy organ Konwencji Metrycznej;
Generalny Plan Wschodni, Generalplan Ost,
plan osadnictwa germańskiego na terenach położonych na wschód od granicy Niemiec sprzed 1939;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia