generalnymi

Encyklopedia PWN

nacz. organ administracji cywilnej 1915–18 w utworzonym przez Niemcy Generalnym Gubernatorstwie Warsz. (generalne gubernatorstwa);
Stany Generalne, fr. États généraux,
we Francji zgromadzenie przedstawicieli 3 stanów (duchowieństwa, szlachty i miast) zwoływane przez króla;
kierownicza jednostka organizacyjna służby geogr. (do 2000 służby topograficznej) WP;
sztab generalny, sztab główny,
organ centralnego kierowania w wojsku, zajmujący się planowaniem strategiczno-operacyjnym, dowodzeniem, inicjowaniem i koordynowaniem przygotowań państwa do prowadzenia wojny.
jednolita opłata celna od towarów będących przedmiotem wymiany międzynarodowej w Polsce w XVII–XVIII w.;
policja komunalna, powołana XII 1939 w starostwach na podstawie zarządzenia generalnego gubernatora H. Franka z 17 XII 1939.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia