elektrostatyczne

Encyklopedia PWN

uporządkowany zbiór jednostek miar (podstawowych i pochodnych), określonych zgodnie z regułami przyjętymi w danym układzie wielkości fizycznych.
wiązanie występujące w metalach, którego istotę stanowi elektrostatyczne oddziaływanie jonów dodatnich i elektronów walencyjnych, zdolnych do poruszania się w całej objętości metalu, tworzących tzw. gaz elektronowy.
akcelerator elektrostatyczny, którego zasadniczymi częściami są generator Van de Graaffa i połączona z nim rura akceleracyjna;
asocjacja
[łac. associatio ‘połączenie’, ‘związek’],
chem. odwracalne łączenie się indywiduów chemicznych (cząsteczek, jonów, atomów) w większe układy (tzw. asocjaty) złożone z dwu lub większej liczby cząstek;
atom
[gr. átomos ‘niepodzielny’],
fiz. najmniejsza cząstka pierwiastka chemicznego, posiadająca jeszcze właściwości tego pierwiastka, określoną masę oraz specyficzne właściwości fizyczne.
układ jednostek miar, którego jednostkami podstawowymi są: centymetr (cm), gram (g) i sekunda (s);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia