ekologiczna

Encyklopedia PWN

ekol. gatunki występujące na danym obszarze geograficznym pod postacią istotnie różniących się osobników, grup lub populacji;
sympatryczność
[gr.-łac.],
biol. występowanie 2 lub więcej ras geograficznych tego samego gatunku albo 2 gatunków tego samego rodzaju w różnych siedliskach lub niszach ekologicznych tego samego obszaru.
synuzjum
[gr.],
ekol. część (element) fitocenozy utworzony przez zespół roślin o podobnych wymaganiach środowiskowych i podobnej formie życiowej, zajmujące tę samą niszę ekologiczną;
termin, którego treść ulegała wielowiekowej ewolucji: w starożytnej Grecji określano nim rozmowy myślicieli z uczniami na dowolne tematy, a także miejsce nauczania;
ekol., biol. ogół czynników abiotycznych i biotycznych bezpośrednio wpływających na życie organizmu danego gatunku lub jego populacji a także warunki stwarzane przez same organizmy;
Światowa Unia Ochrony Przyrody, ang. The World Conservation Union, do 1990 International Union for Conservation of Nature (IUCN, wcześniej Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Jej Zasobów),
ekol. międzynarodowa organizacja zajmująca się ochroną przyrody i zasobów naturalnych w zgodzie z zasadami rozwoju zrównoważonego, założona 5 X 1948;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia