ekologiczna

Encyklopedia PWN

stan środowiska wynikający z wprowadzenia do powietrza, wody lub gruntu albo nagromadzenia na powierzchni ziemi substancji stałych, ciekłych lub gazowych albo energii w takich ilościach lub w takim składzie, że może to ujemnie wpływać na zdrowie człowieka, przyrodę ożywioną, klimat, glebę, wodę lub powodować inne niekorzystne zmiany, np. korozję materiałów.
Zatokowy, Prąd, Golfsztrom, ang. Gulf Stream, niem. Golfstrom,
system ciepłych, stałych i powierzchniowych prądów morskich w Oceanie Atlantyckim i Oceanie Arktycznym;
ekol. każde naturalne zgrupowanie roślin różnych gatunków (bez względu na skład gatunkowy) występujących na danym obszarze, stanowiące pewną przestrzenną całość;
jeden z tzw. nowych ruchów społ., → ruch ekologiczny.
zoocenoza
[gr.],
ekol. zgrupowanie zwierząt, wchodzące w skład biocenozy;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia