dobre

Encyklopedia PWN

dobra, o których społeczeństwo sądzi, że każdy powinien je posiadać,
dobra ziemskie wydzielone na potrzeby monarchy, → ekonomie.
dobra zaspokajające tę samą potrzebę,
nieruchomości nie podlegające dziedziczeniu ani alienacji, przede wszystkim kościelne, sporadycznie instytucji świeckich (np. szpitali, uczelni);
materialne środki zaspokajania potrzeb ludzkich.
filoz. praca wykonana po mistrzowsku;
dobra wiara, bona fides,
prawo błędne, ale usprawiedliwione, subiektywne przekonanie o istnieniu jakiegoś prawa lub stosunku prawnego;
filoz. w etyce I. Kanta wola skłaniająca do działania zgodnie z obowiązkiem, nie w wymiarze powodowanych skutków, lecz intencji jego spełnienia.
Dobrej Nadziei, Przylądek, afrikaans Kaap die Goeie Hoop, ang. Cape of Good Hope,
skalisty przylądek w RPA, na południowym krańcu Płw. Przylądkowego, ograniczającego od zachodu Zat. Fałszywą, na południe od Kapsztadu;
tytuł Jezusa Chrystusa, odwołujący się do starotestamentowych obrazów króla bądź Boga jako pasterzy ludu i do określania Jezusa jako pasterza w Nowym Testamencie;
Lepszy Kazimierz, ur. 11 VI 1904, Kraków, zm. 30 V 1964, tamże,
syn Leonarda Jana, historyk;
Lepszy Leonard Jan, ur. XI 1856, Krościenko n. Dunajcem, zm. 29 VII 1937, Kraków,
ojciec Kazimierza, historyk sztuki, inżynier górnictwa;
prawna rewindykacja do dyspozycji króla i skarbu tych królewszczyzn w Polsce, które zostały nadane jako darowizny, lenna lub były zastawione wbrew ustawom z 1440–1504;
w dawnej Polsce dobra książęce lub królewskie, na których władcy zabezpieczali małżonkom sumy otrzymywane w posagu oraz zapewniane przez siebie wiano;
polityka dobrego sąsiedztwa, ang. Good Neighbor Policy,
określenie polityki rządu amerykańskiego wobec państw Ameryki Łacińskiej w okresie prezydentury F.D. Roosevelta;
ekon. dobra i usługi kupowane przez konsumentów w danym czasie, niezbędne do zaspokojenia ich potrzeb związanych z: dostatecznym pod względem wartości odżywczych wyżywieniem; wykonywaniem pracy zawodowej; uczestnictwem w życiu społecznym w zakresie zwyczajowym dla danego kraju (minimum socjalne);
zawiązana 1465 koalicja fr. możnowładców przeciwko królowi Ludwikowi XI;
komisje dobrego porządku, komisje boni ordinis,
instytucje kolegialne zajmujące się podporządkowaniem spraw większych miast królewskich Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego;

Słownik języka polskiego PWN

dobre zob. dobro.
na dobre «w pełni lub w dużym stopniu»
lepsze «sytuacja lepsza od poprzedniej»
lepszy st. wyższy od dobry
• lepszość
dobra I
1. «duży majątek ziemski»
2. «rzeczy i wartości potrzebne do życia i rozwoju człowieka»
dobra II pot. «dobrze, zgoda»
dobra osobiste «godność i prawa osobiste człowieka, takie jak wolność, nietykalność, ochrona zdrowia, prawo do prywatności»
drzewo żywota, drzewo wiadomości dobrego i złego «według Starego Testamentu: jabłoń rosnąca w raju, z której nie wolno było Adamowi i Ewie zrywać owoców»
ocena bardzo dobra «wysoka ocena szkolna, do niedawna najwyższa, dziś niższa jedynie od celującej»
ocena dobra «dość dobra ocena szkolna, niższa od bardzo dobrej, a wyższa od dostatecznej»
po dobremu «grzecznie, łagodnie»
dobry I
1. «zgodny z zasadami moralnymi, godny naśladowania»
2. «życzliwy, skłonny do pomocy»
3. «wyrażający czyjąś pozytywną opinię»
4. «o usposobieniu, nastroju: wesoły, pogodny»
5. «zapowiadający coś pomyślnego»
6. «starannie wykonujący swoje obowiązki»
7. «o organizmie lub jego części: dobrze funkcjonujący»
8. «wysokiej jakości»
9. «odpowiedni z punktu widzenia czyichś potrzeb lub oczekiwań»
10. «o potrawach, napojach: smaczny»
11. «korzystny pod względem materialnym»
12. «wynikający z trafnego wyboru»
13. «z nawiązką odmierzony, większy, niżby się zdawało»
dobry II
1. «dobry, szlachetny człowiek»
2. zob. ocena dobra.
dzień dobry «forma powitania»
egzekucja dóbr «odebranie zastawionych lub rozdanych dóbr królewskich»
w najlepsze «niczym się nie przejmując»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia