dobre

Encyklopedia PWN

Hattusilis III, żył w 1. poł. XIII w. p.n.e.,
król hetycki, brat Muwatallisa II;
iustum pretium
[łac.],
cena sprawiedliwa,
ekon. średniowieczna koncepcja naturalnej (wewnętrznej) ceny dobra.
typ stosunku społecznego występujący wówczas, gdy jednostki lub grupy społeczne (np. klasy, warstwy) rywalizują o różnego rodzaju dobra.
proces otrzymywania stali z ciekłej surówki (zwykle z dodatkiem złomu stalowego i topników);
Łyna, ros. Ława,
rz., lewy dopływ Pregoły, płynie w Polsce (woj. warmińsko-mazurskie) ze wzgórz Garbu Lubawskiego przez Pojezierze Olsztyńskie i Równinę Sępopolską oraz przez Równinę Pregoły w obwodzie kaliningradzkim Federacji Ros; dł. 264 km (w Polsce 190 km),
Mazdak, właśc. Mazdak-e Bamdad, ur. w V w., zm. 528,
prorok i przywódca ruchu rel. powstałego na przeł. V i VI w. w Iranie;
mocja
[łac.],
językozn. różnorodność końcówek gramatycznych lub formantów pozostająca w związku z rodzajem gramatycznym;
typ w dziale gleb hydrogenicznych, w rzędzie gleb pobagiennych;
proces poznawania przestrzeni geogr. na Ziemi.
okulary, szkła,
soczewki osadzone w oprawie, używane do korekcji wad wzroku;
pow. ziemski w środkowej części woj. warm.-mazur.;
woj. w południowej części Polski, graniczy z Czechami (na południu) oraz z woj. wielkopol. i łódzkim (na północy), śląskim (na wschodzie), dolnośląskim (na zachodzie);
ekon. alokacja czynników produkcji lub dóbr konsumpcyjnych (alokacja), przy której jest niemożliwe zwiększenie produkcji jednego dobra (zwiększenie konsumpcji jednego konsumenta) bez zmniejszenia produkcji innego dobra (zmniejszenia konsumpcji innego konsumenta);
ekon. zjawisko zwiększenia popytu na dobro luksusowe (dobra ekonomiczne), spowodowane wzrostem jego ceny;
ekon. oddziaływanie państwa na przebieg procesów gospodarczych w skali całej gospodarki narodowej.
psychol. zachowania, które mają przynieść korzyść innej osobie lub społeczności (pomaganie, dzielenie się, ochrona).
zjawisko kryminalne występujące pod wieloma postaciami w skali międzynarodowej i krajowej, którego nie można ściśle ograniczyć stanem faktycznym jednego, pojedynczego przestępstwa.
fiz. ciała dobrze przewodzące ciepło (przewodniki cieplne) lub prąd elektryczny (przewodniki elektryczne) w warunkach normalnych (temperatura 0°C, ciśnienie 1013,25 hPa).
ekon. system gromadzenia i przetwarzania informacji gospodarczych oraz konstruowania agregatowych (agregat; ekon. ) mierników opisujących aktywność gospodarczą w skali gospodarki narodowej w danym okresie, najczęściej rocznym.
ekon. ogół transakcji kupna–sprzedaży danego dobra lub czynnika produkcji, zawieranych na pewnym terytorium w określonym czasie.

Słownik języka polskiego PWN

dobre zob. dobro.
na dobre «w pełni lub w dużym stopniu»
lepsze «sytuacja lepsza od poprzedniej»
lepszy st. wyższy od dobry
• lepszość
dobra I
1. «duży majątek ziemski»
2. «rzeczy i wartości potrzebne do życia i rozwoju człowieka»
dobra II pot. «dobrze, zgoda»
dobra osobiste «godność i prawa osobiste człowieka, takie jak wolność, nietykalność, ochrona zdrowia, prawo do prywatności»
drzewo żywota, drzewo wiadomości dobrego i złego «według Starego Testamentu: jabłoń rosnąca w raju, z której nie wolno było Adamowi i Ewie zrywać owoców»
ocena bardzo dobra «wysoka ocena szkolna, do niedawna najwyższa, dziś niższa jedynie od celującej»
ocena dobra «dość dobra ocena szkolna, niższa od bardzo dobrej, a wyższa od dostatecznej»
po dobremu «grzecznie, łagodnie»
dobry I
1. «zgodny z zasadami moralnymi, godny naśladowania»
2. «życzliwy, skłonny do pomocy»
3. «wyrażający czyjąś pozytywną opinię»
4. «o usposobieniu, nastroju: wesoły, pogodny»
5. «zapowiadający coś pomyślnego»
6. «starannie wykonujący swoje obowiązki»
7. «o organizmie lub jego części: dobrze funkcjonujący»
8. «wysokiej jakości»
9. «odpowiedni z punktu widzenia czyichś potrzeb lub oczekiwań»
10. «o potrawach, napojach: smaczny»
11. «korzystny pod względem materialnym»
12. «wynikający z trafnego wyboru»
13. «z nawiązką odmierzony, większy, niżby się zdawało»
dobry II
1. «dobry, szlachetny człowiek»
2. zob. ocena dobra.
dzień dobry «forma powitania»
egzekucja dóbr «odebranie zastawionych lub rozdanych dóbr królewskich»
w najlepsze «niczym się nie przejmując»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia