cywilne

Encyklopedia PWN

prawo zespół cech określających sytuację osoby fizycznej w rodzinie (np. pokrewieństwo, przysposobienie, związek małżeński), a także (w szerszym znaczeniu) jej sytuację osobistą (np. płeć, wiek);
centralny ośrodek koordynujący całość walki cywilnej i oporu społecznego, utworzony IV 1941 w Biurze Informacji i Propagandy KG ZWZ.
ustawa regulująca stosunki cywilno-prawne między osobami fizycznymi i prawnymi;
komisariat powołany 8 IX 1939 przez dowódcę obrony Warszawy gen. W. Czumę w celu zaspokojenia potrzeb walczącego wojska i zapewnienia ludności cywilnej możliwie normalnych warunków życia.
Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego, ang. International Civil Aviation Organization Wymowa (ICAO Wymowa),
organizacja wyspecjalizowana ONZ, zał. 1947 na podstawie konwencji chicagowskiej z 1944 o międzynar. lotnictwie cywilnym;
Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, ang. International Civil Aviation Organization (ICAO),
organizacja wyspecjalizowana ONZ, utworzona 1947 na podstawie konwencji chicagowskiej z 1944 o międzynar. lotnictwie cywilnym;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia