chemiczne

Encyklopedia PWN

roln. grupa metod ochrony roślin polegających na stosowaniu pestycydów w celu zapobieżenia porażeniu roślin przez agrofagi lub w celu zniszczenia tych, które już zaatakowały uprawę;
umowny wskaźnik jakości wód, informujący o zawartości w nich związków organicznych oraz niektórych nieorganicznych (np. sole żelaza(II), siarczki), ulegających utlenianiu pod wpływem silnych utleniaczy.
oddziaływanie między atomami lub grupami atomów prowadzące do utworzenia bardziej złożonego układu, np. cząsteczki, kryształu (szkło kryształowe);
zapis reakcji chemicznej w postaci równania, którego lewą stronę stanowią chemiczne wzory cząsteczek (i/lub symbole atomów) substancji wyjściowych (substratów), a prawą — substancji końcowych (produktów) reakcji;
towarzystwo naukowe,
powinowactwo chemiczne, powinowactwo reakcji chemicznej,
wielkość termodynamiczna określająca zdolność układu substancji do przereagowania w określonym kierunku w danych warunkach;
zanieczyszczenie terenu, wody i powietrza substancjami chem. stanowiącymi groźbę zatruć ludzi i zwierząt;
parametr widmowy stosowany w spektroskopii cząsteczkowej (molekularnej), gł. w spektroskopii jądrowego rezonansu magnet. (NMR) i spektroskopii fotoelektronowej;
umowne międzynarodowe oznaczenia pierwiastków chemicznych w formie jedno- lub dwuliterowych skrótów ich przyjętych nazw łacińskich (dla dawniej odkrytych pierwiastków) lub angielskich;
włókna otrzymywane z org. polimerów syntetycznych lub naturalnych oraz substancji nieorg.;
termin rozumiany bądź jako określony związek lub pierwiastek chemiczny, bądź jako cząstka chem. (atom, cząsteczka, jon, rodnik, ugrupowanie atomów).
substancje stosowane w walce zbrojnej do rażenia ludzi, zwierząt i roślin, niszczenia obiektów obronnych i sprzętu, maskowania ważnych obiektów i działań wojennych;
polerowanie przez rozpuszczanie wierzchołków mikronierówności (wgłębienia prawie nie ulegają zmianie) przez zanurzanie w odpowiednich kąpielach (roztworach kwasów).
czasopismo nauk., dwumiesięcznik, wyd. od 1947 przez Kom. Studenckich Kół Chem. w Polsce, od 1950 organ Pol. Tow. Chem.;
grupa włókien chem., które mogą być użytkowane w atmosferze powietrza w temperaturze 300°C i wyższych;
grupa włókien chem., które palą się lub żarzą w płomieniu, ale gasną od razu po jego usunięciu;
grupa włókien chem. o dużej wytrzymałości na zerwanie;
gałąź przemysłu przetwórczego, w której zasadnicze procesy produkcyjne są procesami chemicznymi; stanowi rozwinięcie techniczno-użytkowego nurtu chemii, uprawianego od pradziejów w ramach rozmaitych rzemiosł.
chemiczna obróbka włókna, chemiczna technologia włókna, wykończalnictwo wyrobów włókienniczych,
procesy, gł. fizykochemiczne (np. pranie, barwienie, spilśnianie, dekatyzowanie), chem. (np. bielenie), ale również mech. (np. strzyżenie, drapanie, ścieranie), którym poddaje się surowe (niewykończone) włókna i wyroby włókiennicze: przędze, tkaniny, dzianiny i przędziny, z różnych rodzajów włókien naturalnych i chemicznych.

Słownik języka polskiego PWN

bojowe środki trujące, chemiczne «substancje chemiczne, które użyte w walce zbrojnej porażają ludzi»
przemiany chemiczne «zmiany zachodzące w substancjach na skutek reakcji chemicznych, polegające na przekształceniu cząsteczek»
równanie chemiczne «umowny zapis reakcji chemicznej»
chemia
1. «nauka o budowie i właściwościach różnych substancji oraz przemianach jednych substancji w inne»
2. «substancje otrzymywane sztucznie, dodawane do różnych wyrobów»
3. «wydział lub kierunek na uniwersytecie lub politechnice zajmujący się tą nauką»
4. «nauka chemii jako przedmiot w szkole; też: lekcja tego przedmiotu»
5. pot. «przemysł chemiczny; też: wyroby tego przemysłu»
6. pot.; zob. chemoterapia w zn. 1.
7. «zachodzenie pozytywnych relacji między ludźmi»

• chemiczny • chemicznie • chemik • chemiczka
broń chemiczna «broń masowej zagłady wyzyskująca substancje chemiczne o działaniu toksycznym»
cząsteczka chemiczna «najmniejsza cząstka związku, która może brać udział w reakcjach chemicznych, lub cząstka, której skład jest taki sam jak całości związku»
energia chemiczna «energia wiązania związku chemicznego uwarunkowana wzajemnym oddziaływaniem atomów w cząsteczce»
inżynieria chemiczna, procesowa «nauka zajmująca się procesami podstawowymi w przemyśle chemicznym i przetwórczym»
kinetyka chemiczna «dział chemii fizycznej badający szybkość i mechanizmy reakcji chemicznych»
okresowy układ pierwiastków chemicznych «zestaw wszystkich pierwiastków chemicznych, uszeregowanych według ich rosnącej liczby atomowej»
ołówek chemiczny, kopiowy «ołówek umożliwiający pisanie przez kalkę»
równoważnik chemiczny «liczba gramoatomów pierwiastka lub gramocząsteczek związku chemicznego, która łączy się z jednym gramoatomem wodoru lub zastępuje go w związku chemicznym»
wojna biologiczna, bakteriologiczna, chemiczna «wojna, w której jest używana broń masowego rażenia – mikroorganizmy chorobotwórcze oraz substancje chemiczne o działaniu toksycznym»
wzór chemiczny «przedstawienie składu lub budowy cząsteczek pierwiastków i związków chemicznych za pomocą symboli»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia