chemiczne

Encyklopedia PWN

rząd reakcji chemicznej, rzędowość reakcji chemicznej,
suma wykładników potęg, w których występują stężenia reagentów w równaniu opisującym szybkość reakcji chemicznej.
stowarzyszenie nauk.-techn., zał. 1946, zrzeszające inżynierów i techników przemysłu chem., działające w ramach Federacji Stow. Nauk.-Techn. w Polsce;
pierwiastek chemiczny w stanie niezwiązanym — substancja prosta, lub związek chemiczny — substancja złożona.
adsorpcja chemiczna, chemisorpcja,
adsorpcja zachodząca w wyniku tworzenia się wiązań chemicznych między adsorbatem a adsorbentem.
czujnik chemiczny, sensor chemiczny,
urządzenie służące do przekształcenia informacji chem. na użyteczny sygnał pomiarowy;
detektor, w którym do detekcji promieniowania jonizującego wykorzystuje się zmiany w składzie chemicznym substancji pod wpływem tego promieniowania.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia